UCHWAŁA NR XXVIII/161 /2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 15 grudnia  2008 r.
 
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 165, art. 173, art.184,  art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastÄ?puje:
 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 14.838.202,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące                                                                                              13.695.842,-zł
- dochody majątkowe                                                                                          1.142.360,-zł
- dochody własne w wysokości                                                                             6.935.385,-zł
- subwencja ogólna w wysokości                                                                           4.701.562,-zł
- dotacje celowe w wysokości                                                                               3.201.255,-zł
 
2. Wydatki budżetu w wysokości 18.272.567,-zł  zgodnie z załÄścznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości   13.700.567,-zł  tym:
*    wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości   4.631.669,-zł
*    dotacje z budżetu w wysokości                                                                      551.000,-zł
*    wydatki na obsługÄ? długu gminy w wysokości                                     214.000,-zł
*    wydatki z tytułu poręczeń                                                                               109.050,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości                                                                         4.572.000,-zł
      *    w tym inwestycyjne w wysokości                                                                4.572.000,-zł
 
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 3.434.365,-zł
2. Przychody budżetu  na kwotę  4.070.000,-zł  oraz rozchody budżetu gminy  na kwotę          
    635.635,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ĺąródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zacięgnięcia    
    kredytów i pożyczek na kwotę 4.070.000,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu   
    zacięgniętych kredytów i pożyczek na kwotę 635.635,-zł   finansowane będą z kredytów
    i pożyczek.
5. Prognozą kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.
 
 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
    wydatków  bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,-zł.
 
 
 
§ 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizację zadań z zakresu
    administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości    
    2.088.110,-zł oraz dochody związane z realizację tych zadań, podlegające przekazaniu do
    budżetu państwa w wysokości 9.000,-zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej
    wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z
    załącznikiem nr 6.
 
§ 5
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych  w wysokości 520.000,-zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości   520.000,-zł zgodnie z
   załącznikiem nr 8
2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 81.000,-zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizację zadań gminy, których realizacja może być zlecona
   podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
   osięgnięcia zysku w wysokości 81.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.
 
 
§ 8
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,-zł  i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   w wysokości 93.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.000,-zł.
 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizację  zadań inwestycyjnych,
   zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.Ustala się limity wydatków związanych z realizację wieloletnich programów
   inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
 
§ 10
Ustala się limity zobowiązał z tytułu zacięganych  kredytów i pożyczek :
-  krótkoterminowych na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu  
    budżetu w wysokości 500.000,-zł,
- długoterminowych w wysokości  4.070.000,-zł.
 
 
 
 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta  do zacięgania zobowiązał:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego
   deficytu  budżetu do wysokości 500.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
   objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
   w załączniku nr 11,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
   cięgłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
   500.000,-zł.
 
2. Upoważnia się Wójta  do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
    klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  
   w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w     
   planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
   dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia z mocć obowiązującą od 1 stycznia 2009
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.
 
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                      Zuzanna Bodurka