Uchwała nr VI/32/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 23 luty 2007roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z pó?niejszymi zmianami) oraz 
art. 165, art. 173, art.184,  art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pó?niejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 12.637.714,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody własne w wysokości                                                        5.538.907,-zł
- subwencje ogólna w wysokości                                                      3.802.046,-zł
- dotacje celowe w wysokości                                                          3.296.761,-zł
 
2. Wydatki budżetu w wysokości 16.164.462,-zł  zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości   10.321.462,-zł  tym:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości 4.124.829,-zł
  • dotacje z budżetu w wysokości                                                                      545.000,-zł
  • wydatki na obsługę długu gminy w wysokości                                     250.000,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości                                                                         5.843.000,-zł
    w tym inwestycyjne w wysokości                                                                        5.843.000,-zł
 
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 3.526.748,-zł
2. Przychody budżetu  na kwotę 5.349.139,-zł  oraz rozchody budżetu gminy  na kwotę          
    1.822.391,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. śródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i potyczek na kwotę 5.349.139,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.822.391,-zł   finansowane będą z dochodów gminy.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 11.
 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 52.486,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
    wydatków  bieżących - organizacja robót publicznych
 
    § 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.324.401,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości 15.000,-zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
 § 5
1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
-  przychodyw wysokości 2.478.670,-zł
w tym dotacja z budżetu w wysoko?ci 1.260.000,-zł
-    wydatki w wysokości 2.478.670,-zł
w tym wpłata do budżetu nadwyżek ?rodków obrotowych w wysokości ?
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez
zakład budżetowy  Administracja Budynków Komunalnych  w wysokości 1.260.000,-zł.
3. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
                                                                                   § 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 493.000,-zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości   493.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 52.000,-zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 52.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
                                                                                  § 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.
 
 
§ 8
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,-zł  i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 92.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 8.000,-zł.
 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją  zadań inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi
środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3.Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
 
 
§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
-  finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.049.139,-zł.
 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta  do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
   budżetu do wysokości 1.300.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów
   i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
   w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości   
   działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,-zł.
 
2. Upoważnia się Wójta  do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji  
    budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  w  
   planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów
   własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
   dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                      Zuzanna Bodurka