UCHWAŁA Nr XLIII/ 236 /2006

z dnia 14 marca 2006r

Rady Gminy w Walimiu

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 165, 180,184, 188 ust. 2, 195 ust. 2, ustawy o finansach publicznych

( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy

z dnia 27.04.2001r-Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r. Nr 62 poz. 627

Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości : 11.074.860,- zł

w tym :

I Dochody własne i z funduszy celowych 4.475.240,- zł

1) dochody z podatków i opłat 2.303.000,- zł

2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.224.580,- zł

3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 43.000,- zł

4) dochody z majątku gminy 230.000,- zł

5) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 96.000,- zł

6) środki z funduszy celowych i z innych śródeł 578.660,-zł

II Subwencja ogólna 3.669.372,-zł

1) część oświatowa subwencji ogólnej 2.128.174,-zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.373.461,-zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej 167.737,-zł

III Dotacje celowe z budżetu państwa 2.930.248,-zł

1) dotacje celowe na zadania zlecone 2.522.248,-zł

z zakresu:

- administracji publicznej 66.083,-zł

- naczelnych organów władzy państwowej 965,-zł

- obrony narodowej 500,-zł

- bezpieczeństwa publicznego 700,-zł

- opieki społecznej 454.000,-zł

2) dotacje celowe na zadania własne 408.000,-zł

Szczegółowy podział dochodów wg śródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości : 12.010.918,- zł

I Wydatki bieżące ogółem 9.805.558,- zł

w tym :

- dotacje dla instytucji kultury 426.000,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.729.196,- zł

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych 46.000,- zł

- wydatki na realizację programów alkoholowych 90.400,- zł

- wydatki na zwalczanie narkomani 5.600,- zł

- wydatki na obsługę długu 300.000,- zł

- pozostałe wydatki 5.208.362,-zł

II Wydatki majątkowe 2.205.360,- zł

w tym wydatki inwestycyjne 2.205.360,- zł

z czego:

- dotacja na inwestycje instytucji kultury 50.000,-zł

- dotacja na inwestycje ABK 40.000,-zł

- dotacja na inwestycje własne 2.115.360,- zł

3. Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do

niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 936.058,-zł
 2. Ustala się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych i remontów
 3. w kwocie 1.580.184,-zł

 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z planowanych dochodów budżetowych w kwocie 644.126,-zł
 5. Szczegółowy podział rozchodów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

 1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych
 2. w tym :

  1) przychody w wysokości 1.429.320,- zł

  z tego : dotacje z budżetu 40.000,- zł

  2) wydatki w wysokości 1.429.320,- zł

  z tego : wpłata do budżetu -

  2. Uchwala się przychody i wydatki dochodów własnych

  w tym:

  1) przychody w wysokości 103.740,-zł

  2) wydatki w wysokości 104.040,-zł

 3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 dla zakładów budżetowych i w pkt. 2 dla dochodów własnych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz powierzonych gminie
 2. z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacja tych zadań

  w wysokości 2.522.248,- zł

 3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Rezerwę budżetową ogółem w wysokości 80.000,-zł

w tym :

 • ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane

w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 30.000,-zł

- celową na organizację robót publicznych 50.000,-zł

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku na kwotę 2.205.360,-zł zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

- przychody 54.324,- zł

- wydatki 54.324,- zł

§ 8

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Walim, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

 

§ 9

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10

 

Podział dotacji dla samorządowych instytucji kultury zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11

Podział dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 12.

 

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem kwot na wydatki inwestycyjne.

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków inwestycyjnych.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku.

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 584.000,-zł,

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Ustala się roczne limity dla:

 1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 584.000,-zł
 2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.580.184,-zł

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

Tekst  uchwały do pobrania: Budżet Gminy Walim na 2006

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 9a

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

Tekst  do pobrania:  część opisowa budżetu Gminy Walim na 2006