Walim 21.02.2022

 

Kontrola przedsiębiorców dotycząca  odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)Wójt Gminy Walim informuje, że Urząd Gminy Walim przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów komunalnych  z  podmiotem uprawnionym do wykonywania takich usług na terenie Gminy Walim.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie  takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi  (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy z terenu Gminy Walim, do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać  i kopię tego dokumentu  przesłać  lub dostarczyć do Urzędu Gminy Walim.

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z §4 Uchwały Nr XXIV/217/2021 Rady Gminy  z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim. nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wyposażona w odpowiednią ilość pojemników na wszystkie frakcje odpadów, dostosowanych do masy wytwarzanych odpadów

Właściciele  nieruchomości niezamieszkałych, w ramach prowadzonej kontroli są zobowiązani do dostarczenia do Urzędu Gminy Walim w terminie do 30 kwietnia 2022 roku kopii aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę za okres 01.01.2021-28.02.2022.

 Dokumenty proszę przekazać:

  • przez ePUAP,
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim,:
  • osobiście złożyć w siedzibie Urzędu do  Kancelarii w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00 i piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.),

- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

Zgodnie z art.10 ust. 3 w/w ustawy postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 pokój nr 13, pod numerem telefonu 074 8494359  lub pocztą elektroniczną pod adresem chmiel@walim.pl