I NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.

 

II PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.

722 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za

udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców

oraz rejestru  PESEL (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1388)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października

2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru

mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu

uzyskiwania zgody na  udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U.

z 2016 r., poz. 836)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty

skarbowej (Dz. U. Z 2007 r., poz. 1330).

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z

2016 r., poz. 23)

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r.,

poz.922)

 

III WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek o udostępnienie danych.

2. Potwierdzenie dokonania opłaty:

opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł, w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie  (w wysokości 17 zł.). 

3. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych (wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

 

IV OPŁATY:

1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł.

2. Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych wnosi się na rachunek bankowy Gminy

Walim, PKO BP S.A nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

3. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

4. Opłatę od pełnomocnictwa wnosi się na rachunek bankowy Gminy Walim  

  PKO BP S.A    nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych. 

O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

• organy administracji publicznej,

• sądy,

• prokuratura,

• Policja,

• Straż Graniczna,

• Służba Więzienna,

• Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

• Służba Wywiadu Wojskowego,

• Służba Celna,

• Żandarmeria Wojskowa,

• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

• Agencja Wywiadu,

• Biuro Ochrony Rządu,

• Centralne Biuro Antykorupcyjne,

• Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

• organy wyborcze,

• straże gminne (miejskie),

• komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

• organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,

• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

• Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

Podmioty, które:

- wykażą w tym interes prawny

Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być  interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter  "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi  stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające:

• imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

• zakres żądanych danych jednostkowych,

• informację o wskazanym przez Wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane,

• termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową  udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych,

• pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

 

Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

Udostępnianie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika,

do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Gminy Walim, PKO BP S.A Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Walim

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

parter - pokój nr 5,

tel. 74 84 94 347

 

godziny pracy: 

poniedziałek, środa, czwartek, od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00

 

VIII UWAGI:

Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.