Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


KARTA SPRAWY: ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPARWY
Urząd Gminy

Ul. Boczna 9, parter, pok. nr 5
- poniedziałki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30
- wtorki od 7:30 do 16:00
- piątki od 7.30 do 14.00

WYMAGANE DOKUMENTY
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zgłoszony osobiście,

OPŁATY- brak

DODATKOWE INFORMACJE
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.  Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

1. W placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. W przypadku zgłoszenia w tej formie - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

2. Zgłoszenia  można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

4. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.