Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

NAZWA USŁUGI:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej.

II PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 657 z późn.zm.);

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.);

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, poz. 1330);

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 1257). 


III WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.

2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej umowa o przydziale lokalu).

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania w drodze decyzji dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania w drodze decyzji administacyjnej

• do wglądu: dowód osobisty lub paszport pełnomocnika

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.


IV OPŁATY:

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej – 10 zł.

Odwołanie od decyzji zwolnione z opłaty.

Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Walim Bank PKO BP S.A 

62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające
(bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

• Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

• W wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :

- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydanej w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Walimiu

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

parter - pokój nr 5,

tel. 74 84 94 347

godziny pracy: 

poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00

 

VIII UWAGI:

Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. 

 

Załączniki:

- Pełnomocnictwo PDF

-Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej PDF