Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego


Sposoby dostarczenia dokumentów

- osobiście

- elektronicznie


Sposoby odbioru dokumentów

- osobiście


Karta usługi

Karta usługi zawiera opis procedury załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

1. wypełniony druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” - do pobrania  lub „zgłoszenie wymeldowania z  miejsca pobytu czasowego”- do pobrania, do wglądu dowód osobisty lub paszport,

2. pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) – udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Walim, pok. nr 5 (parter)

Osoba do kontaktu

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 748494347, parter, pok. nr 5

Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika). Nie pobiera się opłaty skarbowej, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo.

17 zł – za wydanie zaświadczenia – nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art.  2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Opłatę należy wpłacić na konto gminy Walim w PKO BP S.A. , numer konta: 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.388 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych  przy wykonywaniu  obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Tryb odwoławczy

Nie  przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu stałego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Zgłoszenie wymeldowania można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.).

Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Osoba może wymeldować się, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.