Zameldowanie na pobyt czasowy


Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście


Sposoby odbioru dokumentów

osobiście


Karta usługi

Karta usługi zawiera opis procedury załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

1. wypełniony druk „zgłoszenie pobytu czasowego” - do pobrania,  zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

2. pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) – udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis  z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Walim, pok. nr 5 (parter)

Osoba do kontaktu

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 748494347, parter, pok. nr 5Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika). Nie pobiera się opłaty skarbowej, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo.

17 zł - za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Nie podlega opłacie  skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Opłatę należy wpłacić na konto gminy Walim w PKO BP S.A. , numer konta: 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz.388 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych  przy wykonywaniu  obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (teskt jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie  przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Obywatel polski,  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu