Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy ul. Boczna 9, 58-320 Walim

Miejsce załatwienia sprawy

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami , pok.  Nr 13.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Kto składa deklarację:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, częściowo zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej położonej na terenie gminy Walim, przez którego rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz .U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniona i podpisana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy składający deklarację działa przez pełnomocnika.

Termin załatwienia sprawy

Dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzane są niezwłocznie do systemu informatycznego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak

Przydatne druki

.    Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie www.walim.pl oraz www.bip.walim.pl , a także w Urzędzie gminy pok. nr 13 oraz w holu budynku Urzędu Gminy . Deklarację można także wypełnić elektronicznie na platformie ePUAP.

Podstawowe akty prawne

art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY WALIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

Uchwała nr XII/112/2019  Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2019 r., w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy Walim z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o ustalonej pojemności.

Uchwała XI/94/2019 z dnia 29.10.2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Uchwała XII/114/2019 z dnia 26.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/2019 Rady Gminy Walim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Uchwała XII/105/2019 z dnia 26.11.2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje

Opłatę za dany miesiąc uiszczasię do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy. Wpłat można dokonać w agencjach PKO S.A. bez dodatkowych opłat i prowizji. Każdemu właścicielowi nieruchomości został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Informacja o numerze indywidualnego konta jest wysyłana do klienta w formie papierowej.

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Walim deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości (także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością), na której zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Walim korektę uprzednio złożonej deklaracji, do 10 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. .

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.