ZO-kostka/13/2008
Walim, 2008-12-22
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058)) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
Dostawa i ułożenie 210 m2 kostki granitowej szaro – rudej 4x6 w Parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
GRAN BRUK PAWEĹŚCZAK
Dzierzków 30
58-173 ROZTOKA
która zaproponowała najniższą cenę to jest: 19 800,00 brutto   
 
Z firmą tą  zostanie podpisana umowa . Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

 


Walim, 2008-12-12
 
Numer sprawy: ZO-kostka/13/2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępwania jest:
 
Dostawa i ułożenie  210 m2 kostki granitowej szaro-rudej 4x6 w Parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
 
Wspólny Słownik Zamówień:          45233222-1
 
Termin wykonania zamówienia: do 15/05/2009
 
 Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Ceny muszą zawierać koszt transportu do miejscowości Walim
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
 
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “Dostawa kostki granitowej” - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
 
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
cena
100

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-12-19 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim,
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                          Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
imię i nazwisko                   Mariusz Kowalski              
tel.                                          074 84 94 351    
fax.                                         074 84 94 355    
w terminach                         godz. pomiędzy 9.30 a 11.30          
 
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
____________________________________
           
 Wójt Gminy Walim - Adam Hausman