Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała XVI/96/07 z dnia 2007-12-27 - w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn "Centrum Kultury i Turystyki"

w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn "Centrum Kultury i Turystyki"


 


 
Uchwała Nr XVI/96/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 27 grudnia 2007r.

 

 
w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn „Centrum Kultury i Turystyki”

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późĹ?.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D.U. z 2001 Nr. 13, poz. 123 z późĹ?.zm.)
Rada Gminy w Walimiu uchwala:
 
 

 
§ 1
 
 
 

 
S T A T U T
 
 
 
 
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
 
 
 
 
KULTURY
 
 
 
 
pn „Centrum Kultury i Turystyki”

 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 2
Centrum Kultury i Turystyki” działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr. 13, poz. 123 z późĹ?.zm.)
2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002, Nr. 76, poz. 694 z późĹ?.zm.)
3. uchwały Nr XV/91/2007 w sprawie połączenia Samorządowych Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Sztolnie Walimskie
4. postanowień niniejszego Statutu.

 
§ 3

 
1. Organizatorem „Centrum Kultury i Turystyki” jest Gmina Walim.
2.„Centrum Kultury i Turystyki” jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarką finansową.

 
§ 4

 
1. Siedzibą Samorządowej Instytucji Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” jest obiekt położony w Walimiu przy ul. T. Kościuszki 2
2. Samorządowa Instytucja Kultury pn. „Centrum Kultury i Turystyki” używa piecząci podłużnej z pełnÄ? nazwę i adresem.

 

 

 

 

 
§ 5

 

 
Centrum Kultury i Turystyki” realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem jednostek zlokalizowanych w:
- Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach ul. H. Sienkiewicza 75
- świetlicy Wiejskiej w Olszyńcu ul. Świdnicka 4a
- świetlicy Wiejskiej w Jugowicach ul Dworzec PKP
- świetlicy Wiejskiej w Niedźwiedzicy 33
- świetlicy - Klub Strażaka w Zagórzu Śląskim ul. Główna 10
- Sztolnie Walimskie ul. 3-go Maja 26

 

 
Rozdział II
Cele i zakres działania
§ 6

 
Podstawowym zadaniem SIK „Centrum Kultury i Turystyki” jest:
I. W zakresie kultury:
1.Zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej;
2.Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicę;
3.Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
4. Stwarzania warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowaĹ?, sekcji, zespołów;
5. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, filmowych, rozrywkowych i turystycznych;
6. Działalność instruktażowo - metodyczna;
8. Prowadzenie kursów języków obcych;
9. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych;
10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
11. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo - rekreacyjnej;
12. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicę, a zwłaszcza z miastami partnerskimi;

 
II. W zakresie trwałej ochrony obiektów i miejsc martyrologii z okresu II wojny światowej „Sztolnie Walimskie”:

 
1. Gromadzenie zbiorów, eksponatów i dokumentów związanych tematycznie z okresem II wojny światowej, udostępnianie ich;
2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
3. Zabezpieczanie i konserwacja eksponatów
4. Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej i promocyjnej;
5. Organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6. Współpraca ze szkołami - prowadzenie działalności edukacyjnej,
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z historię podziemi walimskich;
8. Udostępnianie dla ruchu turystycznego, utrzymanie i konserwacja obiektu podziemnego z okresu II wojny światowej;
9. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
10.Informacja Turystyczna

 

 
III. W zakresie turystyki:

 
1.Ułatwienie dostępu do obiektów turystycznych m.in. poprzez rozbudową infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji turystycznej
2. Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
3. Wydłużanie ruchu turystycznego

 

 

 

 
§ 7

 
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w podobnym zakresie tematycznym w kraju i za granicę.

 
§ 8

 
1. Samorządowa Instytucja Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa ust. 1 nie może kolidować z realizację zadań statutowych.

 
Rozdział III
Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

 
§ 9

 
1. Samorządową Instytucję Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy
3. Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” może być powoływany w drodze konkursu.
4. Czynności prawne wynikające ze stosunku pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanego i odwołanego przez siebie zastępcy i głównego księgowego
6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnościę;
B) zarządzanie majątkiem Samorządowej Instytucji Kultury;
c) reprezentowanie jednostki na zewnętrz;
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
e) wydawanie regulaminów, zarządzeł, instrukcji i poleceń służbowych;
f) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
g) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności;
h) występwanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielnie dotacji na realizację zdał objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 
§ 10

 
Zastępca Dyrektora i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 
§ 11

 
1. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Samorządowej Instytucji Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązał finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

 
§ 12

 
Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

 
§ 13

 
Nadzór nad działalnościę jednostki sprawuje Rada Gminy

 

 
Rozdział IV
Zasady Gospodarki Finansowej

 
§ 14

 
1. Samorządowa Instytucja Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” prowadzi samodzielną gospodarką finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę o rachunkowości.
2. Działalność Samorządowej Instytucji Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” finansowana jest z dochodów własnych, z dotacji organizatora, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.
3. Ĺąródłami środków finansowych są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
b) dotacje z budżetu gminy
c) darowizny, spadki, zapisy;
d) kredyty bankowe;
e) odsetki z lokat bankowych;
f) inne dozwolone prawem.
4. Ĺąródłami środków finansowych mogą być także:
a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Samorządowej Instytucji Kultury „Centrum Kultury i Turystyki”
b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

 

 
§ 15

 
Samorządowa Instytucja Kultury „Centrum Kultury i Turystyki” zrządza przydzielonym jej mieniem, stanowiącym własność komunalną gminy.

 
§ 16

 
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 17

 
1.Traci moc Uchwała Rady Gminy Walim Nr XXIX/148/2000 z dnia 21 grudnia 2000 w sprawie utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Walimiu
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Walim Nr XLV/246/2006 z dnia 19 maja 2006 w sprawie zmiany nazwy Samorządowej Instytucji Kultury pn. „Muzeum Sztolni Walimskich” na Samorządową Instytucję Kultury „Sztolnie Walimskie”.

 

 

 
§ 18

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U Z A S A D N I E N I E

 
do Uchwały Nr XV/96/2007 Rady Gminy Walim z dnia 27 grudnia 2007 r.

 
W związku z podjąciem Uchwały Rady Gminy Walim Nr XVI/95/2007 w sprawie połączenia Samorządowych Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Sztolnie Walimskie należało podjąć uchwałę w sprawie nadania Statutu nowo utworzonej jednostce Samorządowej Instytucji Kultury pn. „Centrum Kultury i Turystyki. Statut powyższy określa w szczególności:
1) Cele i działania Samorządowej Instytucji Kultury pn. Centrum Kultury i Turystyki
2) Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze Samorządowej Instytucji Kultury pn. Centrum Kultury i Turystyki
3)Sposób uzyskiwania środków finansowych
4) Zasady dokonywania zmian statutowych
5) Cel i zakres działania

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-01-03 08:55:37
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2007-12-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1656