w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walim pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsz


 

Uchwała Nr XIV/82/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 6 listopada 2007 r.


w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walim pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr. 142 poz. 1591 z późĹ?.zm.) oraz art. 86 i art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr. 249 poz. 2104 z późĹ?.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

  1. Postanawia poręczyć spłatą częśi pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami udzielonej Wałbrzyskiemu Związkowi Wodocięgów i Kanalizacji w Wałbrzychu przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w celu realizacji projektu 2003/PL/16/P/PE/041 pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu", współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
  2. Poręczenie zostanie dokonane w formie umowy cywilnej
  3. Poręczenie zostaje udzielone do dnia 30.06.2021 r.
  4. Wartość poręczenia kapitału wynosi 2 858 382,80 zł (słownie: dwa miliony osiemset piÄ?Ä?dziesięt osiem tysięcy trzysta osiemdziesięt dwa złote osiemdziesięt groszy), co stanowi 2,27 % pożyczki.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zacięgnijętej przez Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


U Z A S A D N I E

do Uchwały N XIV/83/2007 Rady Gminy w Walimiu w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walim pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji realizuje projekt Nr 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej " ISPA. Zadanie będzie finansowane pożyczkę inwestycyjną z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.657.000 złotych, do której wymagane są poręczenia Gmin, na terenie których wykonywane będą zadania z tego Projektu.