XL/221/2005


UCHWAŁA Nr XL/221/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

W sprawie likwidacji części działki nr 147/3 odcinka drogi przebiegającego pomiędzy działkami 147/9, 147/10, 147/11 i 147/12 w Niedświedzicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2005 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Likwiduje się odcinek drogi nr 147/3 w Niedświedzicy, przebiegającą pomiędzy działkami Nr 147/9 , 147/10, 147/11 i 147/12 będącymi własnością Pani Teresy Sobczyńskiej. Granice likwidowanego odcinka drogi nr 143/3 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Droga Nr 147/3 w Niedświedzicy stanowi mienie Gminy Walim. Zlokalizowana jest pomiędzy działkami nr 147/9 i 147/10, które są własnością Pani Teresy Sobczyńskiej. Przedmiotowy odcinek drogi istnieje jedynie ewidencyjnie. Ponadto odcinek drogi przechodzi pod budynkiem gospodarczym będącym własnością Pani Teresy Sobczyńskiej.

Pani Teresa Sobczyńska wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy w Walimiu o likwidację i deklaruje chęć wykupienia działki, która obecnie jest drogą. Koszty związane z likwidacją drogi również zostaną poniesione przez wnioskującą.