w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXVII/142/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości


Uchwała Nr XXXIX/215/ 2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 24 listopada 2005

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXVII/142/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 art.40,42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr.142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) art.6a ust 11 ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust 9 ustawy o podatku leśnym,

art. 6 ust.13 ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity

Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó?niejszymi zmianami (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wzory deklaracji stanowiące załączniki wymienione w § 1 pkt. 4, 5 i 6 Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/142/2004 z dnia 16 listopada 2004r w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 2

Zmienione wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

  1. DR-1 Deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4
  2. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 5
  3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny-załącznik nr 6

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały

 

Niniejszą uchwałą zostają dokonane zmiany we wzorach składanych deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

W związku ze zmianą Ordynacji podatkowej art. 63 § 1 ustawy Dz. U. z 2005 roku nr 8

poz. 60 z pó?niejszymi zmianami ; podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych.

Skorygowane wzory zawierają już zmieniony przepis wynikający z ordynacji podatkowej.

 

 

 

Sporządził LM

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Walim

Nr 215/2005 z dnia 24 listopada 2005

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

na

2. Rok

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bąd? z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bąd? wyga?nięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Walim właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy Walim

Adres 58-320 Walim ul. Boczna 9

B. DANE SKŁADAJĽCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĽCE KONIECZNO?Ć ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej

 

 

 

 

 

D. DANE DOTYCZĽCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

 

Liczba hektarów przelicze-niowych

 

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł, gr

 

Kwota podatku

 

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

 

Grunty orne

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IVb

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Sady

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IVb

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Użytki zielone

           
 

I

           
 

II

           
 

III

           
 

IV

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Grunty rolne zabudowane

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

III

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IV

           
 

IVb

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Grunty pod stawami

           
 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

           
 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

           
 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

           
 

Rowy

           
 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

III

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IV

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Razem

( bez zwolnień)

           

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

 
 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

 
 

2. inwestycyjne

 
 

3. górskie

 
 

4. inne

 
 

Razem

 

G. ŁĽCZNA KWOTA PODATKU

 
 

Kwota podatku

Różnica kwot z D?F (należy zaokrąglić do pełnych złotych )

 

 

 

 

 

H. O?WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĽCEGO / OSOBY REPREZENTUJĽCEJ SKŁADAJĽCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

23. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

*** Zgodnie z art.63§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./, podstawy opodatkowania , kwoty podatków, odsetki za zwłokę , opłaty prolongacyjne , oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968, ze zm./

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Walim

Nr 215/2005 z dnia 24 listopada 2005

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

na

2. Rok

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie-z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej-wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bąd? z innymi

jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bąd?

wyga?nięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Walim właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy Walim

Adres 58-320 Walim ul. Boczna 9

B. DANE SKŁADAJĽCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. Osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. Współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. Współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. Współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) q 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĽCE KONIECZNO?Ć ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. deklaracja na dany rok q 2. korekta deklaracji rocznej q 3. wyga?nięcie obowiązku podatkowego

q 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku q 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

 

D. DANE DOTYCZĽCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy Walim (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł, gr

Kwota podatku

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................... m2

22.

.................,.......

23.

.................,.......

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

.................... ha

25.

.................,.......

26.

.................,.......

 

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

27.

................... m2

28.

.................,.......

29.

.................,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

1. mieszkalnych - ogółem

30.

..................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......

 

w tym:

  • kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2

 

........................... m2

34.

........................,........

 

........................,........

35.

........................,........

 

........................,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dświgowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:

  • kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

........................... m2

 

........................... m2

........................... m2

37.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

38.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

w tym:

  • kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

..................... m2

 

........................... m2

........................... m2

40.

.................,.......

 

........................,........

........................,.........

41.

.................,.......

 

........................,........

........................,.........

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

w tym:

  • kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

......................m2

 

........................... m2

........................... m2

43.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

44.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

 

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

w tym:

  • kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
  • kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

45.

..................... m2

........................... m2

........................... m2

46.

.................,.......

........................,........

........................,........

47.

.................,.......

........................,........

........................,.......

.

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

....................

50.

.................,.......

E. ŁĽCZNA KWOTA PODATKU

 

Kwota podatku*

Suma kwot z kol. D ***(należy zaokrąglić do pełnych złotych)

51.

.................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bąd? wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

G. O?WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĽCEGO / OSOBY REPREZENTUJĽCEJ SKŁADAJĽCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

52. Imię

53. Nazwisko

 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

56. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./, podstawy opodatkowania , kwoty podatków, odsetki za zwłokę , opłaty prolongacyjne , oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

................................................................

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Walim

Nr 215/2005 z dnia 24 listopada 2005

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LE?NY

 

na

2. Rok

.....................

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bąd? z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie, bąd? wyga?nięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Walim właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy Walim

Adres 58-320 Walim ul. Boczna 9

B. DANE SKŁADAJĽCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 5. współużytkownik wieczysty q 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q 7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĽCE KONIECZNO?Ć ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej

 

D. DANE DOTYCZĽCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1 Z WYJĽTKIEM ZWOLNIONYCH

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

/ Uwaga wykazujemy z dokładnością do 1m kw./

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Kwota podatku

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

     

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

     

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w w. 1 i 2)

     

4. Razem ***/ należy zaokrąglić do pełnych złotych/ (w. 1?3)

     

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. O?WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĽCEGO / OSOBY REPREZENTUJĽCEJ SKŁADAJĽCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

*** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm./ podstawy opodatkowania , kwoty podatków , odsetek za zwłokę , opłaty prolongacyjne , oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych , w ten sposób , że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 ze zm./