XXXIX/217/2005


UCHWAŁA Nr XXXIX/217/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 24 listopada 2005 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami), Rada Gminy
w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim (dz. nr 712/3, 677/1, 677/2, 712/4, 712/5), gm. Walim z przeznaczeniem pod zabudowę turystyczno - usługową.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1:5 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIX/217/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim, obejmującego działki nr 712/3, 677/1, 677/2 i 712/4, 712/5 przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim.

Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod zabudowę turystyczno-usługową.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałą
nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

Na podstawie wyników analiz: zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim,
gm. Walim w granicach określonych na załączni
ku graficznym do uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZY DOTYCZĽCE ZASADNOŚCI PRZYSTĽPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. w Walim.

 

Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó?n. zm.), przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy Walim w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 

 

 1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu.

Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Walim w granicach działek nr 712/3, 677/1, 677/2, 712/4, 712/5

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla realizacji zabudowy turystyczno - usługowej. Realizacja inwestycji pozwoli na pełniejsze wykorzystanie obszaru znajdującego się w sąsiedztwie sztolni walimskch.

W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:

 • W granicach obszaru objętego planem, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty ani obszary chronione z mocy prawa, obszar ten nie jest zagrożony powodzią i nie występują złoża surowców.
 • Obszar objęty opracowaniem leży w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy.
 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochroną konserwatorską.
 • Teren objęty opracowaniem położony jest w obszarze przewidywanym, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie.

- Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych
w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.

Ponadto nadrzędnym celem rozwoju gminy jest ?Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi?

Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 • 2 ?

3. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzy-chu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy doty-czące obszaru objętego planem:

 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1 000.

Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

 1. Zakres prac planistycznych.

Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczę-ciem prac nad projektem planu.

  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpoczęciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./

 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.

3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu).

Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu i zagos-podarowaniu przestrzennym):

  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczes-nej;
  • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  • parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
   w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska?niki intensywności zabudowy;
  • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochro-nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
   a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
  • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-niu, w tym zakaz zabudowy;
  • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- 3 -

  • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-nów;
  • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa
   w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu.

 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej celem zaopi-niowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wglądu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.