XXXIX/217/2005


UCHWAŁA Nr XXXIX/217/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 24 listopada 2005 r.

 

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.?Termomodernizacja Zespołu Szkół ? budynków : Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Rada Gminy w Walimiu zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Gminy Walim na 2006 r. kwoty 19.640,- zł oraz w budżecie na rok 2007 kwoty 244.630,- zł jako udział własny przy realizacji zadania ?Termomodernizacja Zespołu Szkół ? budynków-Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu? współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Gmina Walim składa wniosek o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG zadania pn. ?Termomodernizacja Zespołu Szkół ? budynków : Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu?. Przewiduje się, że z uwagi na długotrwały proces oceny wniosku, realizacja zadania rozpocznie się w 2007 r. natomiast w 2006 roku przewiduje się poniesienie kosztów związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz kosztów tłumaczenia wniosków na język angielski.

Całkowity koszt zadania wynosić będzie 1.650.504,- zł z NMFiMFEOG gmina otrzyma 85% dofinansowania kosztów kwalifikacyjnych tj. 1.386.234,- zł