XXXVIII/216/2005


UCHWAŁA Nr XXXVIII/216/2005

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 26 października 2005 r.

 

W sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Walim w zamian za zaległości podatkowe, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Rada Gminy w Walimiu wyraża zgodę na przejęcie za zaległości podatkowe na rzecz gminy Walim, niżej wymienionych nieruchomości położonych w Jugowicach, za zaległości podatkowe bez jakichkolwiek innych obciążeń w tym prawami rzeczowymi ograniczonymi na rzecz innych osób. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków PKP S.A w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Wałbrzychu.

  1. Nieruchomość oznaczoną jako działka 85/2 zabudowaną budynkiem (wartość wyceny 98.161,- zł przy ul. PKP 1 w Jugowicach.
  2. Nieruchomość oznaczoną jako działka 107/1 (wartość 12.382,- zł)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki