XXXVIII/211/2005


UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/2005

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 26 października 2005 r.

 

W sprawie upoważnienia komisji rewizyjnej do zbadania skarg Pani Barbary Maj oraz wspólnoty mieszkaniowej ?Rzym? z Dziećmorowic.

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Upoważnia się komisję rewizyjną Rady Gminy w Walimiu do zbadania skarg :

  1. Pani Barbary Maj w sprawie przydziału mieszkania z zasobu komunalnego gminy
  2. Wspólnoty mieszkaniowej ?Rzym? z ul. Bystrzyckiej 46 w Dziećmorowicach

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku ze złożonymi skargami do Wójta Gminy Walim Pani Barbary Maj w sprawie przyznania mieszkania z zasobu komunalnego gminy Walim oraz wspólnoty mieszkaniowej ?Rzym? z ul. Bystrzyckiej 46 z Dziećmorowic. Oba podania wpłynęły także na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w związku z powyższym prosi się o zbadanie sprawy przez komisję rewizyjna rady gminy i zajęcie stanowiska w przedmiotowych sprawach.