Uchwała nr XXXVII/203/2005


UCHWAŁA Nr XXXVII/203/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 23 września 2005 r. W sprawie przystąpienia Gminy Walim do Stowarzyszenia DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada miny w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Wyraża się zgodę na wstąpienie Gminy Walim do Stowarzyszenia DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej. § 2 Przedstawicielem Gminy Walim w Stowarzyszeniu DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej jest Wójt Gminy Walim lub wyznaczona przez niego osoba. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Stowarzyszenie ?Dolnośląska Organizacja Turystyczna? jest stowarzyszeniem samorządowym funkcjonującym przy Sejmiku Samorządowym Województwa DolnoŚląskiego. Celem stowarzyszenia jest pomoc i promocja gmin należących do stowarzyszenia wynikających z § 6 Statutu Stowarzyszenia. Gmina Walim należała do stowarzyszenia DOT od lutego 2000 r. do lutego roku 2005. Składka członkowska dla gminy Walim wynosi 1.100,- zł rocznie płatna w dwóch ratach. Gmina Walim jako członek DOT otrzymała w 2000 roku sprzęt komputerowy na wyposażenie tworzonego wówczas Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Zagórzu Śląskim. W okresie członkostwa gmina Walim była prezentowana przez DOT na stronach internetowych, na targach krajowych i zagranicznych min. W Berlinie, Paryżu, Wiedniu. W wydanych folderach i publikacjach turystycznych były zamieszczane informacje i fotografie o gminie Walim. W ramach DOT-u otrzymano dotacje do imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy min. : - na górski wyścig kolarski w kategorii ?MASTERS? - na organizację teatrzyków dziecięcych przez GOK - na II Walimskie Lato Muzyczne organizowane przez muzeum Pracownik gminnego CIT brał udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia informacji turystycznej, marketingu turystycznego, a ostatnio w zakresie krajowego systemu informacji turystycznej. Zasadne jest by gmina Walim była członkiem Stowarzyszenia DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej.