Uchwała nr XXXVII/204/2005


Uchwała Nr XXXVII/204/ 2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 4a,5, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Zmienia się tre?ć załączników do uchwały budżetowej Nr XXXI/162/2005 z dnia 28 luty 2005 roku w sposób następujący: 1/ załącznik nr 5 do uchwały Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Walim na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ załącznik nr 7 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Walim w 2005 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały , 3/ załącznik nr 10 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały § 2 Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 136.880,-zł W dziale 600 - Transport i łączność 136.880,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 136.880,-zł § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 16.880,-zł § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 120.000,-zł § 3 Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 50.000,-zł W dziale 600 - Transport i łączność 50.000,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 50.000,-zł § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50.000,-zł § 4 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na 2005 rok o kwotę 95.000,-zł W dziale 600 - Transport i łączność 50.000,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 50.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,-zł W dziale 757 - Obsługa długu publicznego 36.000,-zł Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 36.000,-zł § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 36.000,-zł W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.000,-zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.000,-zł § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 9.000,-zł § 5 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 181.880,-zł W dziale 020 - Leśnictwo 6.000,-zł Rozdział 02001 - Gospodarka leśna 6.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,-zł W dziale 600 - Transport i łączność 166.880,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 166.880,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146.880,-zł W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.000,-zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.000,-zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9.000,-zł § 6 Plan budżetu po zmianach wynosi: - po stronie dochodów 10.047.070,-zł - po stronie wydatków 10.375.070,-zł § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 9 Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały XXXVII/204/2005 W paragrafie 1 uchwały zmienia się załączniki dotyczące przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zadań inwestycyjnych i wieloletniego programu inwestycyjnego. Zmienione załączniki mają kolejno numery od 1-3 i tak; Załącznik nr 1- w związku z pismem ABK zmniejszone zostają wydatki o kwotę 20.000,-zł a zwiększony stan środków obrotowych na koniec roku, Załącznik nr 2 - zmianie ulegają kwoty na zadanie pn. modernizacja drogi ulica Górna w Jugowicach z kwoty 150.000,-zł na 240.000,-zł w tym udział gminy 50.000,-zł oraz dotacja z budżetu wojewody 190.000,-zł . Również w tym załączniku wprowadza się nowe zadanie pn. Termomodernizacja Gminnego Zespołu Szkół w kwocie 15.000,-zł na które środki zabezpieczono poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na budowę hali sportowej. Zwiększone zostają również środki na II etap ulicy Strumykowej w Dziećmorowicach o kwotę 16.880,-zł w związku z otrzymaniem wyższych środków na to zadanie z TFOGR Zmniejszona o kwotę 9.000,-zł została dotacja na finansowanie inwestycji dla GOK natomiast zwiększono o tą samą kwotę dotację podmiotową dla ośrodka kultury. Po zmianach dotacja podmiotowa wynosi 246.000,-zł a inwestycyjna 19.400,-zł Załącznik nr 3 - wprowadzone zostaje nowe zadanie dotyczące termomodernizacji budynków zespołu szkół na kwotę 15.000,-zł poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na budowę hali sportowej, zmieniono planowane wydatki na ulicę Górną w Jugowicach z kwoty 150.000,-zł na 240.000,-zł oraz zwiększono wydatki na II etap ulicy Strumykowej w Dziećmorowicach kwota 16.880,-zł. W § 2 chwały zostają zwiększone planowane dochody ogółem o kwotę 136.880,-zł z następujących tytułów: - otrzymanie dwóch informacji z MSWiA w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków powodzi w kwotach odpowiednio 80.000,-zł oraz 40.000,-zł - zwiększenie dofinansowania z TFOGR na ulicę Strumykową 16.880,-zł W § 3 zmniejszeniu o kwotę 50.000,-zł ulegają planowane dochody z następujących tytułów: - w dziale transport i łączność o kwotę 50.000,-zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z TFOGR na ulicę Górną w Jugowicach. W § 4 zmniejszone zostają planowane wydatki o kwotę 95.000,-zł - wydatki inwestycyjne na ulicę Górną w Jugowicach 50.000,-zł w związku z nieotrzymaniem środków z TFOGR, - planowane wydatki na odsetki bankowe 36.000,-zł, - planowana dotacja inwestycyjna dla GOK 9.000,-zł. W § 5 zwiększone zostają wydatki na : - inwestycje na ulicy Górnej w Jugowicach 130.000,-zł w tym z dotacji 80.000,-zł oraz 40.000,-zł i udział własny 10.000,-zł, - bieżące wydatki na utrzymanie dróg w kwocie 20.000,-zł z podziałem na zakup materiałów oraz usługi. - wydatki inwestycyjne ulica Strumykowa kwota 16.880,-zł, - wynagrodzenia bezosobowe w dziale Leśnictwo 6.000,-zł, - dotacja podmiotowa dla GOK 9.000,-zł Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 10.047.070,-zł oraz po stronie wydatków 10.375.070,-zł. Sporządził LM Załącznik nr 1 Do uchwały XXXVII/204/2005 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY WALIM NA ROK 2005 DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĽTEK ROKU PRZYCHODY WYDATKI Stan funduszu obrotowego na koniec roku Ogółem W tym dotacje Ogółem W tym wynagrodzenia i pochodne 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.431 1.483.300 40.000 1.463.300 271.491 24.431 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.431 1.483.300 40.000 1.463.300 271.491 24.431 RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE 4.431 1.483.300 40.000 1.463.300 271.491 24.431 Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVII/204 /2005 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Walim w 2005 r. lp wyszczególnienie Dział rozdz. Nakłady ogółem środki własne Inne 1. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz z ujęciem wody w Rzeczce 010 01010 200.000 200.000 - 2. Wodociągowanie i kanalizowanie wsi Niedświedzica 010 01010 100.000 100.000 - 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Walimiu 010 01010 122.000 122.000 - 4. Odbudowa drogi ul. Strumykowa w Dziećmorowicach II etap 600 60016 146.880 72.000 74.880 5. Modernizacja drogi gminnej- ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim 600 60016 218.000 218.000 - 6. Modernizacja ulicy Kilińskiego i rondo przy przystanku PKS 600 60016 44.000 44.000 - 7. Odbudowa drogi gminnej ulica Górna Jugowice 600 60016 240.000 50.000 190.000 8. Dotacja na inwestycje Administracja Budynków Komunalnych 700 70001 40.000 40.000 - 9. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy 750 75023 15.000 15.000 - 10. Informatyzacja e-urzad Zintegrowany System Teleinformatyczny dla Gmin i Miast Powiatu Wałbrzyskiego 750 75023 12.500 12.500 - 11. Zakup płyty wibracyjnej (zagęszczarki) 750 75023 8.500 8.500 - 12. Zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania 754 75414 15.000 - 15.000 13. Karosacja samochodu OSP 754 75412 25.000 25.000 - 14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowicach 801 80101 30.000 30.000 - 15. Termomodernizacja Gminnego Zespołu Szkół 801 80114 15.000 15.000 16. Zakup zestawu do obsługi świadczeń rodzinnych 852 85212 800 - 800 17. Gminne Centrum Informacji Zakup komputerów 853 85395 17.000 - 17.000 18. Spłata zobowiązań za oczyszczalnię ścieków w Dziećmorowicach 900 90001 479.360 37.000 442.360 19. Budowa szaletu w Zagórzu Śląskim 900 90003 40.000 40.000 - 20. Dotacja dla GOK Walim 921 92109 19.400 19.400 - 21. Budowa Hali sportowej w Walimiu 926 92601 285.000 285.000 - 22. Zadaszenie trybun boiska sportowego w Walimiu 926 92601 5.000 5.000 - OGÓŁEM 2.078.440 1.338.400 740.040 dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 74.880,-zł 2 zadanie finansowane z: - środki własne 50.000,-zł - dotacja na usuwanie skutków powodzi 190.000,-zł, 3 dotacja celowa na realizację zadań zleconych 15.000,-zł, 4 dotacja celowa na realizację zadan na podstawie porozumień 17.000,-zł 5 dotacja z budżetu wojewody 800,-zł 6 dotacja na podstawie podpisanego porozumienia między gminami 442.360,-zł Załącznik Nr 3do Uchwały XXXVII/204/2005 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM w ty?. zł L.p Nazwa zadania Opis zadania Okres realizacji Wartość środki zrealizowane do 30.12.04 Plan na 2005 r. Prognoza na 2006r Prognoza na 2007r Razem wydatki Wykonawca programu Termin rozpocz Termin zakończ kosztorysowa szacunkowa Ogółem środki własne Inne Ogółem środki własne Inne Ogółem środki własne Inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 1 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz z ujęciem wody w Rzeczce Budowa wodociągu, kanalizacji i ujęcia wody 2005 2007 8700 0 200 200 0 4250 640 3.610 4.250 635 3.615 8700 Wójt Gminy 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Walimiu Budowa sieci kanalizacyjnej 0,558 km wraz z przyłączami 8 szt. 2004 2005 816 16 8001 122 678 0 0 0 0 0 0 816 Wójt Gminy 3 Wodociągowanie i kanalizowanie wsi Niedświedzica Budowa wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami w Niedświedzicy 2005 2013 5100 35 100 100 0 0 0 0 1000 150 850 1135 Wójt Gminy 4 Budowa kanalizacji ul. Różana , 3 Maja, Wzgórze Wawel, Żeromskiego, Warszawska Budowa kanalizacji wraz z przyłączami 2007 2013 1800 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 Wójt Gminy 5 Budowa kanalizacji w Zagórzu Śląskim Budowa sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami 2007 2013 1500 0 0 0 0 0 0 0 500 75 425 500 Wójt Gminy w ty?. zł L.p Nazwa zadania Opis zadania Okres realizacji Wartość środki zrealizowane do 30.12.04 Plan na 2005 r. Prognoza na 2006r Prognoza na 2007r Razem wydatki Wykonawca programu Termin rozpocz Termin zakończ kosztorysowa szacunkowa Ogółem środki własne Inne Ogółem środki własne Inne Ogółem środki własne Inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Poprawa standardu dróg gminnych 6 Remont drogi ul. Strumykowa w Dziećmorowi-cach II etap Modernizacja drogi na odcinku 2087m 2004 2005 550 278 147 72 75 0 0 0 0 0 0 425 Wójt Gminy 7 Modernizacja drogi gminnej - ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem 2003 2006 2123,5 44 1453,52 218 1235,5 626 94 532 0 0 0 2123,5 Wójt Gminy 8 Odbudowa drogi gminnej ulica Górna Jugowice Wykonanie odbudowy drogi o długości 1,1km 2005 2006 330 0 240 50 190 90 - 90 0 0 0 330 Wójt Gminy Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 Budowa hali sportowej w Walimiu Hala sportowa o wymiarach 36 x 19 m 2003 2006 6.300 90 1.9853 285 1700 4225 647 3578 0 0 0 6300 Wójt Gminy Poprawa obsługi mieszkańców 10 Informatyzacja e-urząd Zintegrowany System Teleinformatyczny dla Gmin i Miast Powiatu Wałbrzyskiego Rozwój E-usług publicznych 2005 2006 100 0 504 12,5 37,5 50 12,5 37,5 0 0 0 100 Wójt Gminy Zmniejszenie zużycia energii cieplnej 11 Termomodernizacja Gminnego Zespołu Szkół Ocieplenie ścian, wymiana okien oraz modernizacja systemów grzewczych 2005 2007 1.500 0 15 15 0 500 75 425 985 148 837 1.500 Wójt Gminy RAZEM 28.819,5 463 4990,5 1074,5 3916 9741 1468,5 8272,5 6835 1108 5727 22029,5 Obja?nienia do Limitu wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne; Nakłady ogółem w 2005 roku 800.000 zł, środki własne 122.000 zł, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR, kwota 678.000 zł nie ujęta w planie wydatków, 2 Nakłady ogółem w 2005 roku 1.453.500 zł, środki własne 218.000zł, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR, kwota 1.235.500,-zł nie ujęta w planie wydatków, 3 Nakłady ogółem w 2005 roku 1.985.000,-zł, środki własne 285.000,-zł, gmina czyni starania o pozyskanie środków z zewnątrz tj. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Totalizator Sportowy, kwota 1.700.000,-zł nie ujęta w planie wydatków, 4 Nakłady ogółem 50.000,-zł, środki własne 12.500,-zł złożony wniosek przez gminy powiatu wałbrzyskiego o dofinansowanie zadania , kwota 37.500,-zł nie ujęta w planie wydatków. Kwoty wymienione w tabeli jako ?inne? będą wprowadzane do wydatków sukcesywnie w ciągu roku po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu