UCHWAŁA Nr XXXVII/203/2005


UCHWAŁA Nr XXXVII/203/2005

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 23 września 2005 r.

 

W sprawie przystąpienia Gminy Walim do Stowarzyszenia DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na wstąpienie Gminy Walim do Stowarzyszenia DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej.

§ 2

Przedstawicielem Gminy Walim w Stowarzyszeniu DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej jest Wójt Gminy Walim lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie ?Dolnośląska Organizacja Turystyczna? jest stowarzyszeniem samorządowym funkcjonującym przy Sejmiku Samorządowym Województwa DolnoŚląskiego.

Celem stowarzyszenia jest pomoc i promocja gmin należących do stowarzyszenia wynikających z § 6 Statutu Stowarzyszenia.

Gmina Walim należała do stowarzyszenia DOT od lutego 2000 r. do lutego roku 2005. Składka członkowska dla gminy Walim wynosi 1.100,- zł rocznie płatna w dwóch ratach. Gmina Walim jako członek DOT otrzymała w 2000 roku sprzęt komputerowy na wyposażenie tworzonego wówczas Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Zagórzu Śląskim.

W okresie członkostwa gmina Walim była prezentowana przez DOT na stronach internetowych, na targach krajowych i zagranicznych min. W Berlinie, Paryżu, Wiedniu. W wydanych folderach i publikacjach turystycznych były zamieszczane informacje i fotografie o gminie Walim.

W ramach DOT-u otrzymano dotacje do imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy min. :

  • na górski wyścig kolarski w kategorii ?MASTERS?
  • na organizację teatrzyków dziecięcych przez GOK
  • na II Walimskie Lato Muzyczne organizowane przez muzeum

Pracownik gminnego CIT brał udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia informacji turystycznej, marketingu turystycznego, a ostatnio w zakresie krajowego systemu informacji turystycznej.

Zasadne jest by gmina Walim była członkiem Stowarzyszenia DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej.