Uchwała nr XXXIV/184/2005


UCHWAŁA nr XXXIV/184/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r. W sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami ) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 339 z późniejszymi zmianami ). RADA GMINY W WALIMIU UCHWALA STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALIMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu, zwana dalej ďż˝Bibliotekęďż˝ jest gminną jednostkę upowszechniania kultury i działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 2) Ustawy z dnia 27 października 1997 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ) 3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.339 z późniejszymi zmianami); zwana dalej ďż˝Ustawę o bibliotekachďż˝ 4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) 5) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami). 6) Niniejszego Statutu. § 2 Biblioteka działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez gminę Walim. § 3 Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej. § 4 Siedzibą biblioteki i terenem działania jest gmina Walim. § 5 Bezpośredni nadzór nad bibliotekę sprawuje Dyrektor Biblioteki. Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki jest Wójt Gminy. § 6 Nadzór metodyczny nad Bibliotekę sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu w zakresie określonym ustawę o bibliotekach. § 7 Biblioteka używa piecząci podłużnej z nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 8 58-320 Walim I. Cele i zadania Biblioteki: § 8 Biblioteka zapewnia obsługÄ? biblioteczną gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy. Służy również upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną. § 9 Do podstawowych zadań biblioteki należy: 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnętrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej. 3. Peśnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących własnego regionu. 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym. 5. Podejmowanie różnorodnych działań, mających na celu popularyzację księżki i czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 7. Realizowanie innych obowiązków wynikających z ustawy o bibliotekach. § 10 Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz osób przyjezdnych, jak również służących szeroko pojjętej promocji gminy. II. Organy Biblioteki i jej organizacja. § 11 Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnościę, reprezentuje Bibliotekę na zewnętrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje organ wykonawczy gminy, jakim jest Wójt Gminy. § 12 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliłci innych zawodów, związanych z jej działalnościę. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 2. Struktura organizacyjna SIK Gminna Biblioteka Publiczna określona jest w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. § 13 Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach, odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. § 14 Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa oraz regulaminu wynagradzania, opracowanego przez Dyrektora Biblioteki. § 15 Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych i dla dzieci, dwie filie, oraz może prowadzić punkty biblioteczne ( w tym sezonowe ). § 16 Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora. § 17 Przy Bibliotece mogą działaÄ? koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami. III. Gospodarka finansowa Biblioteki: § 18 Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarką w ramach posiadanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka prowadzi gospodarką finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. § 19 Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, dotacji docelowych, darowizn, oraz z innych źródeł. § 20 Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa – a wpływy przeznaczać na cele statutowe. § 21 Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej biblioteki służy realizacji celów statutowych. IV. Postanowienia koścowe. § 22 Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. §23 Traci moc § 3 uchwały Nr XXIX/194/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r. W sprawie utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu. § 24 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 25 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu został nadany uchwałę Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r. W okresie tym następiły istotne zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, w wyniku których zadania Zarządu Gminy przejąć wójt, burmistrz, prezydent. W zakresie zmian schematu organizacyjnego uznano za konieczne zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej dostosować go do obowiązujących przepisów w tym z treścię ustawy o bibliotekach określającej pracowników działalności podstawowej. W kompetencji dyrektora jest zatrudnianie, awansowanie pracowników na poszczególne stanowiska uwzględniając między innymi staż pracy, wykształcenie i inne. Określenie to pozwoli na uniknięcie zmian schematu organizacyjnego i jego ogłaszania w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego w związku ze zmianami na stanowiskach działalności podstawowej.