Uchwała nr XXXV/197/2005


UCHWAŁA Nr XXXV/197/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXXI/165/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu. 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,15 ha, położony przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu, obejmującego działkę nr. 136/3. 3. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. § 2 Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem: RM-teren zabudowy zagrodowej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 1) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej; 2) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej; 3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu; 4) w zagospodarowaniu terenów zieleni urządzonej należy uwzględnić ich powiązania z sąsiednią zabudową mieszkaniową. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1) Ochronie podlegają: a) zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny, b) zasoby przyrody ożywionej. 2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska no?ników energii (gaz, olej, energia elektryczna). 3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki ko-munalnej. 4) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 5) Należy zachować istniejący starodrzew. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem. 2) Na obszarze zabudowy zagrodowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym. 6. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 1) Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynku na działce, wysokość zabudowy, geometrię i sposób pokrycia dachów, minimalną powierzchnię części działki przeznaczonej pod zagospodarowanie przyrodniczo-czynne. 2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu, b) wysokość projektowanej zabudowy gospodarczej-jedna kondygnacja, zabudowa mieszkaniowa nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym, c) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują dachy strome, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne. d) w zagospodarowaniu działki minimum 10% jej powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie przyrodniczo-czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze). 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie. Odległość projektowanej zabudowy powinna wynosić minimum 5 m od istniejącego kolektora sanitarnego. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. Ustala się możliwość wtórnego podziału terenu zgodnie z zasadą określoną na rysunku planu. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 2) Na terenie projektowanej zabudowy zagrodowej, ustala się lokalizację budynków gospodarczych wraz z budynkiem mieszkalnym, możliwa jest lokalizacja funkcji produkcyjno - usługowej. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą drogą dojazdową (KDW). 2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z ujęć lokalnych, c) odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji wiejskiej d) odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu do istniejącego cieku na warunkach określonych przez jego zarządcę. § 3 Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. § 4 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/197/2005. Rady Gminy w Walimiu z dnia28 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu. Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XXXI/165/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego dla obszaru zabudowy zagrodowej przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu. Celem opracowania jest umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospoda-rowania terenu ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi i przeznaczenie go na cele zabudowy zagrodowej oraz stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych do realizacji tej funkcji. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag. Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/197/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 czerwca 2005 r. zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 2 maja 2005 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu ustalono na okres od 12 maja do 1 czerwca 2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 30 maja 2005 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim można było składać do dnia 15 czerwca 2005 r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.