Uchwała nr XXXV/196/2005


UCHWAŁA nr XXXV/196/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 czerwca 2005 r. W sprawie przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za zaległości podatkowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Wyraża się zgodę na przejęcie za część zaległości podatkowych na rzecz gminy Walim bez jakichkolwiek obciążeń, w tym praw rzeczowych ograniczonych na rzecz innych osób prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 107/1 o powierzchni 0,0269 ha, położonej w Jugowicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Szczęśliwiecka 62. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Do uchwały nr XXXV/196/2005 W chwili obecnej na przedmiotową działkę Gmina Walim posiada zawartą umowę dzierżawy i płaci miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie 17,02,- zł. Dokonany jest geodezyjny podział działki. Przejęcie prawa użytkowania wieczystego działki, następuje aktem notarialnym. W akcie notarialnym będą zawarte sprawy związane z odpisem części zobowiązań podatkowych PKP wobec Gminy z tytułu przejęcia działki. W chwili obecnej dług PKP wobec Gminy Walim z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości wraz z odsetkami wynosi 109.725,40,- zł