W sprawie ustalenia stawek opłat za zającie pasa drogowego dróg gminnych.


 

UCHWAŁA Nr XXXIV/190/2005
Rady Gminy w Walimiu
Z dnia 24 maja 2005 r.
 
W sprawie ustalenia stawek opłat za zającie pasa drogowego dróg gminnych.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 204 poz. 2085) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Ustalić stawki opłat za zającie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, dotyczące :
1)      prowadzenia robót w pasie drogowym,
2)      umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)      umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)      zającia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
      w pkt 1 – 3
 
§ 2
 
1. Ustalić stawki opłat za zającie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 za każdy dzieł zającia :
1)      jezdni do 20% szerokości - 1,- zł
2)      jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 2,- zł
3)      jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 3,- zł
2.      Zającie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zającie pasa drogowego przez jeden dzieł.
 
§ 3
 
1.      Ustalić stawkę opłat za zającie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim urządzenia o którym mowa w § 1 pkt. 2 w wysokości 20,- zł
2.      Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesięce niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3.      Przy umieszczeniu urządzeń wodocięgowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 30% określonej w ust. 1.
 
§ 4
 
1.      Ustalić stawkę opłaty za zającie 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego na nim obiektu budowlanego o którym mowa w § 1 pkt. 3 za każdy dzieł zającia w wysokości 0,60,- zł
2.      Za każdy dzieł umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 0,70,- zł
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Rudnicki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Na mocy obowiązujących przepisów prawa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala dla dróg opłaty za zającie 1 m2 pasa drogowego w drodze uchwały.
Do ubiegłego roku stawki opłat były ustalane w drodze rozporządzenia.
W związku z nielicznymi wnioskami na zającie pasa drogowego /5 decyzji w przecięgu 2 lat/ niezbędne jest ustalenie stawek.
Opłaty nie mogą być wyższe niż:
-        10 zł/m2 - za prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zającie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wcześniej
-        200 zł/rok – za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.