Uchwała Nr XXXIV/193/2005


UCHWAŁA Nr XXXIV/193/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 24 maja 2005 r. W sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Udziela się upoważnienia Pani Urszuli Witek-Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolne, zasiłek szkolny. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Upoważnienie Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi szkół w Walimiu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach stypendiów socjalnych usprawni wypłatę stypendiów dla uczniów. Zgodnie z ustawą upoważnienia takiego może udzielić tylko Rada Gminy w związku z powyższym uchwała jest zasadna.