Uchwała nr XXXIV/186/2005


UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 w sprawie realizacji projektu z dotacji celowej budżetu państwa w roku 2005 pn. ?Nowoczesna technika multimedialna na wsiach Gminy Walim? w ramach ?Kontraktu dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2005-2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 110, 124, 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala co następuje: § 1 Gmina Walim zabezpieczy w budżecie gminy na 2005 rok kwotę 9.800 zł na realizację zadania, pn. ?Nowoczesna technika multimedialna na wsiach Gminy Walim? dofinansowanego w 50% z dotacji celowej budżetu państwa w ramach ?Kontraktu dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2005-2006. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa DolnoŚląskiego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów z dotacji celowej budżetu państwa w ramach ?Kontraktu dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2005-2006? Gmina Walim może wyposażyć placówki oświatowe w nowoczesne technologie. Doposażenie placówek oświatowych jest jednym z celów poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura społeczna, który wynika z Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2004-2006 a dla którego został ogłoszony nabór projektów. W ramach projektu, pn. ?Nowoczesna technika multimedialna na wsiach Gminy Walim? zostanie zakupiony projektor multimedialny z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany na cele dydaktyczne. Zakup zaplanowany jest w kwocie 9.800 zł. Z Kontraktu Wojewódzkiego gmina może otrzymać 50% tej kwoty.