Uchwała nr XXXIII/179/2005


UCHWAŁA Nr XXXIII/179/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. W sprawy przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Walim za 2004 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walim za 2004 r. § 2 Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy w Walimiu z tytułu działalności finansowej gminy w 2004 r. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki