Uchwała nr XXXIII/180/2005


UCHWAŁA NR XXXIII/180/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z pó?n. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 Wprowadza się zmianę do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/255/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim oraz Uchwały Rady Gminy Nr V/27/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uzupełnienia wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim w § 1 Usuwa się z wykazu następujące pozycje: 1. Walim ul. Samorządowa 1a (cztery mieszkania uzyskane z adaptacji baraku) 2. Jugowice ul. Główna 4a (8 mieszkań uzyskanych z adaptacji baraku) 3. Walim ul. Nowa Kolonia 5/6 4. Olszyniec ul. świdnicka 11/3, 11/4. 5. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki U Z A S A D N I E N I E Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/255/2002 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim, stanowi ograniczenie dla osób, których lokale zakwalifikowane zostały na lokale socjalne. W związku z powyższym zasadnym jest wyłączenie z wykazu lokali socjalnych, tych mieszkań, których najemcy wyrażają chęć ich wykupu. Najemcy ci niejednokrotnie ponieśli znaczne koszty remontu i często lokale te posiadają wysoki standard. Uchwała nie powoduje dla Gminy skutków finansowych.