Uchwała nr XXXII/176/2005


Uchwała XXXII/176/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2005 rok o kwotę 74.000,-zł W dziale 020 - Leśnictwo 8.000,-zł Rozdział 02001 - Gospodarka leśna 8.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych 8.000,-zł W dziale 852 - Pomoc społeczna 66.000,-zł Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 66.000,-zł § 3110 - świadczenia społeczne 66.000,-zł § 2 Zwiększyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2005 rok o kwotę 74.000,-zł W dziale 020 - Leśnictwo 8.000,-zł Rozdział 02001 - Gospodarka leśna 8.000,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 500,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,-zł W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 66.000,-zł Rozdział 85401 - świetlice szkolne 66.000,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.510,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9.360,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.280,-zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.850,-zl § 3 Plan budżetu po zmianach wynosi: - po stronie dochodów 9.583.360,-zł - po stronie wydatków 9.911.360,-zł § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 6 Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały XXXII/176/2005 W niniejszej uchwale zostają dokonane zmiany w zakresie przeniesienia planowanych wydatków. Kwota 8.000,-zł w gospodarce leśnej zmniejszy zakup usług pozostałych , natomiast zwiększone zostają wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,-zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,-zł i składki na Fundusz Pracy o 500,-zł . Powyższa zmiana wynika z zatrudnienia pracownika na podstawie umowy-zlecenia, a taka umowa stanowi wynagrodzenie bezosobowe. W związku z likwidacją środków specjalnych istnieje konieczność przesunięcia środków z pomocy społecznej na świetlice szkolne. W wyniku zmienionej ustawy o finansach publicznych z rachunku środków specjalnych nie wolno wypłacać wynagrodzeń, dlatego należy z planowanych wydatków opieki zdjąć kwotę 66.000,-zł i zwiększyć planowane wydatki w świetlicach szkolnych. Zmiana ta spowoduje, że wynagrodzenia i pochodne będą wypłacane w ramach wydatków świetlicy szkolnej. Dokonane zmiany spowodują obniżenie ceny obiadu ponieważ wynagrodzenia osób pracujących w kuchni będzie pokrywać gmina a nie ośrodek pomocy społecznej w cenie obiadu. Zmniejszą się wydatki na dożywianie lecz liczba osób objętych tą pomocą nie ulegnie zmianie. Sporządził LM