Zamknij okno Drukuj dokument

2019-06-11, Zapytanie ofertowe pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach"

 

KZ.271.2.2.2019                                                                                         Walim, 24.06.2019 r.

   

 

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 tj. 30 000 euro netto.

 

W prowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach" w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania w przedmiocie zamówienia.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!  <17.06.2019 R.>

 

 

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego z dn. 11.06.2019 r.

Jednocześnie informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania zmianie uległ załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zaktualizowany załącznik dostępny jest u dołu strony pn. "Zmiana zał. nr 2 Opis parametrów"

 

 

 

 


 

 

 

KZ.271.2.2.2019                                                                                       Walim, 17.06.2019 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 17.06.2019 R.

 

 

Pyt. 1. Czy zamawiający dopuszcza samochód bez certyfikatu CNBOP (nie jest on wymagany dla samochodów do 3.0 ton) 

Odp. 1. Tak.

Pyt. 2. Czy zamawiający dopuszcza samochód z normą emisji spalin Euro 5?

Odp. 2. Tak.

Pyt. 3. Czy zamawiający zrezygnuje z orurowania przedniego pojazdu jeżeli spowodowało to by przekroczenie długości

Odp. 3. Tak.

Pyt. 4. Czy zamawiający dopuszcza drabinkę wejściową w wersji stalowej demontowaną i transportowaną wewnątrz zabudowy? (konieczne z uwagi na wymiary pojazd bez drabinki 595cm)

Odp. 4. Tak.

 Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.2.2.2019                                                                                  Walim, dn. 11.06.2019 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach"

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t w zabudowie kontenerowej na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmorowicach. Samochód nie starszy niż 2011 (rok produkcji). Maks. dopuszczalny przebieg 100.000 km. Maks. długość pojazdu 6 metrów. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

 

Szczegółowe parametry oraz wymogi dotyczące wyposażenia samochodu określono w załączniku nr 2 tj. Opis parametrów techniczno - użytkowych.

 

3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

- zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 2 Opis parametrów (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 3 Wzór umowy (zaparafowany przez Wykonawcę)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (za zgodność z oryginałem)

 

5. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2019 r.

 

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) osobiście lub drogą pocztową (pocztą tradycyjną) do dnia 24.06.2019 r. godz. 12:00.

 

7. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pani Justyna Kłos, tel. (74) 8494 351

 

8. Kryterium oceny ofert:

Cena- waga 100%

 

9. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w dniu 26.06.2019 r.

               

Załączniki do zapytania:

1. Oferta Wykonawcy - zał. nr 1

2. Opis parametrów - zał. nr 2

3. Wzór umowy - zał. nr 3

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Załączniki

Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (28.5kB)    
Zał. nr 2 Opis parametrów (109.5kB)    
Zał. nr 3 Wzór umowy (55kB)    
Zmiana zał. nr 2 Opis parametrów (111kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2019-06-11 14:47:05
Wprowadził do systemu:Justyna Kłos
Data wprowadzenia:2019-06-11 14:47:15
Opublikował:Justyna Kłos
Data publikacji:2019-06-11 14:49:30
Ostatnia zmiana:2019-06-24 15:10:18
Ilość wyświetleń:276