Uchwała nr XXXII/175/2005


UCHWAŁA Nr XXXII/175/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie likwidacji środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Walimiu Na podstawie Art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art.18 a ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z pó?niejszymi zmianami ) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Likwiduje się środek specjalny w Szkole Podstawowej w Walimiu utworzony na podstawie Uchwały Nr 18 /100/96 Rady Gminy w Walimiu z dnia 14 marca 1996 r na finansowanie działalności stołówki szkolnej. § 2 Zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środka specjalnego stają się należnościami i zobowiązaniami utworzonego rachunku dochodów własnych - świetlica § 3 Traci moc Uchwała Nr XVIII/100/96 Rady Gminy w Walimiu z dnia 14 marca 1996r § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie: W związku w ustawą z dnia 25 listopada 2004r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 276 grudnia 2004r), samorządowe jednostki budżetowe nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w formie środka specjalnego. Ponadto stołówka szkolna obecnie funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Walimiu ,która nie jest jednostką samodzielną, bo wchodzi w skład Zespołu Szkół.