Uchwała nr XXXII/173/2005


UCHWAŁA Nr XXXII/173/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 i 4 w związku z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147 z pó?niejszymi zmianami)), Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: §1 Ilekroć w uchwale mowa o : a). Ustawie-należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. z 2002 r. Dz.U.Nr147 poz. 1231 z pó?niejszymi zmianami) b). Ogródku kawiarnianym - należy przez to rozumieć 1). wydzielone miejsce na zewnątrz istniejącego i posiadającego zezwolenie lokalu gastronomicznego, będącego integralną jego częścią, oddzielone trwałymi lub przeno?nymi elementami ( parkany, pergole, itp.,), wyposażone w stoliki, krzesła, parasole, itp. 2). estetycznie wydzielone miejsce do sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na sprzedaż alkoholu w wyżej oznaczonych miejscach sprzedawca musi posiadać osobne zezwolenie. Warunkiem uzyskania go jest prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w stałym punkcie sprzedaży. Miejsce to winno być estetycznie oddzielone od pozostałego terenu elementami przeno?nymi (parkany, pergole, itp.) wyposażone w stoliki, krzesła, parasole, itp. § 2 Określa się warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Walim, stosując zasadę ograniczenia dostępności do alkoholu, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1. Przedsiębiorca starający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć wniosek wraz z załącznikami do wójta gminy, który wyda zezwolenie po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w niniejszej uchwale, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Jeżeli punkt sprzedaży ( licząc od drzwi wejściowych do lokalu) będzie położony w odległości mniejszej niż 25 metrów od granic działki, na której znajdują się obiekty kultu religijnego oraz obiekty wymienione w art. 14 ustawy o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunkiem wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych jest uzyskanie pozytywnej opinii dyrektorów i zarządców tych obiektów zezwalających na sprzedaż tych napojów. 3. Dyrektorzy i zarządcy, wyrażając opinię, o której mowa w pkt. 3 , mają prawo do określenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych, do których przedsiębiorca starający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , będzie zobowiązany dostosować się. 4. Wójt Gminy prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. § 3 Określa się zasady usytuowania na terenie Gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych stosując zasadę ograniczenia dostępności do alkoholu, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1. Zakazuje się spożywania napojów alkoholowych we wszystkich placówkach handlowych i w obrębach tych placówek, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 2. Wyznacza się następujące miejscowości na terenie Gminy Walim, w których można sytuować ogródki kawiarniane na terenie ograniczonym od zewnątrz pasami jezdnymi., o których mowa w § 1 lit. b pkt. 2: a). Zagórze Śl., b). Walim, c). Michałkowa d). Dziećmorowice e). Rzeczka Wyznaczenie modułów powierzchni przeznaczonej na ten cel, jak również warunków sprzedaży napojów alkoholowych w tych miejscach, leży w kompetencji Wójta. 3. Upoważnia się Wójta do określenia miejsc przeznaczonych do usytuowania punktów (w tym tereny obiektów sportowych i rekreacyjnych), o których mowa w niniejszym paragrafie na potrzeby wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych związanych z organizacja festynów i innych imprez. § 4 1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach określonych w § 3 pkt.2 i 3 , następuje po spełnieniu wymogów ustawy. 2. Działalność w ogródkach w miejscowościach określonych w § 3 pkt. 2 lit. a, b ,c ,d może być prowadzona w okresie od 1 kwietnia do 15 października, natomiast w miejscowości Rzeczka, określonej w § 3 pkt.2 lit. e - przez cały rok. Po zakończonym okresie działalności, przedsiębiorcy zobowiązani są do likwidacji wszelkich urządzeń i sprzętów związanych z prowadzeniem ogródków, pod rygorem usunięcia ich przez służby porządkowe na koszt prowadzących tę działalność. 3. Prowadzący ogródek winien zagwarantować swoim klientom korzystanie z WC usytuowanego w odległości nie większej niż 100 m i okazać się stosownym dokumentem przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 4. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć decyzję SANEPID-u zezwalającą na sprzedaż napojów alkoholowych w wybranym punkcie, szkic zawierający sposób ustawienia parkanów (pergoli, ipt.) oraz sposób ustawienia stolików i ich max liczbę. 5. Prowadzenie ogródka wymaga zawarcia stosownej umowy z dysponentem gruntu, na którym lokalizowany będzie ogródek. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 6 Traci moc uchwała Nr 5/22/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. § 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie Uchwalenie uchwały podyktowane jest Ustawą z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147 z pó?niejszymi zmianami) o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców możliwością sprzedaży napojów alkoholowych w tzw. ogródkach kawiarnianych, należało podjąć uchwałę o ich ewentualnej lokalizacji. Uchwała ta upoważnia Wójta Gminy Walim do wyznaczania miejsc lokalizacji sprzedaży w ogródkach kawiarnianych, zgodnie z zasadą ograniczenia dostępności alkoholu. Gmina