Uchwała nr XXXII/178/2005


UCHWAŁA Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Walim Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. nr 283 poz. 2841) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji dla gminy Walim § 2 Projekt planu aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Walimiu w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Walim 1. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne nakłada na wojewodów obowiązek wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji w gminach. 2. Wykaz obszarów aglomeracji stanowi integralną część Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 3. Wojewoda wystąpił z wnioskiem do UG Walim o opracowanie projektu planu aglomeracji dla Gminy Walim. 4. Referat Ochrony środowiska UG Walim sporządził taki projekt w oparciu o rozporządzenie M? z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz o koncepcję kanalizowania i wodociągowania Gminy Walim. 5. Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez wojewodę i przedstawiony do zaopiniowania Radzie Gminy w Walimiu. 6. Taką opinię Rada Gminy przedstawia zgodnie z § 4 ust 2 cytowanego wyżej rozporządzenia M?.