Uchwała nr XXXII/172/2005


UCHWAŁA Nr XXXII/172/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591) oraz art. 4` ust. 1 i 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Realizatorem programu jest Urząd Gminy. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy corocznie uchwalać program przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych a w tym także plan wydatków związanych z tym programem. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/172/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. ROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĽZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WALIM NA 2005 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla gminy Walim na 2005 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w naszej gminie w 2004 roku i w latach poprzednich. Zawiera spis zadań, które nakłada na gminy ustawa o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności zadania te obejmują: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Program w swojej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I. Cele strategiczne programu 1. Realizacja ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231 z pó?niejszymi zmianami). 2. Zmniejszanie rozmiarów problemów alkoholowych; 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami; II. Cele operacyjne programu na 2005 rok. 1. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży; 2. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywającymi alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie); 3. Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii poprzez stosowanie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych; 4. Monitorowanie problemów alkoholowych poprzez organizowanie badań, sondaży, diagnoz, pozwalających dokonać oceny aktualnego stanu problemów alkoholowych oraz efektywności podejmowanych działań. III. Diagnoza problemów alkoholowych na terenie gminy Walim W gminie Walim przygotowana jest mapa problemów alkoholowych, opierająca się na podstawie badań krajowych w zakresie kategorii problemów alkoholowych. Mapa problemów alkoholowych została przygotowana na podstawie krajowych badań problemów alkoholowych, których liczby szacunkowe traktują o zakresie problemów alkoholowych w Polsce i odnoszą się do skupisk mieszkalnych według ilości osób zamieszkujących dany region. Tabela 1. Populacja osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (dane szacunkowe) W Polsce 38,6 mln W mieście 100 tys. mieszk. W mieście do 25 tys.mieszk. W gminie do 10 tys. mieszk Liczba osób uzależnionych od alkoholu ok.2% populacji ok. 800 tys. Ok. 2000 osób Ok. 500 osób Ok. 200 osób Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika(współmałżonkowie, rodzice) ok. 4% populacji Ok.1,5 mln Ok. 4000 osób Ok. 1000 osób Ok. 400 osób Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików ok.4% populacji Ok. 1,5 mln Ok.4000 osób Ok. 1000 osób Ok. 400 osób Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 5000-7000 osób 1250 ?1750 osób Ok. 500-700 osób Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym 2/3 osób dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin Razem ok.2 mln osób: dorosłych i dzieci Ok. 5300 osób: dorosłych i dzieci Ok. 1330 osób: dorosłych i dzieci Około 530 osób dorosłych i dzieci śródło: dokumenty gminy Walim Na tej podstawie opracowano zakres problemów alkoholowych na terenie gminy Walim. Przyjmując, iż gminę zamieszkuje ok. 6000 osób, można założyć, że w gminie Walim mieszka: ok. 120 osób uzależnionych od alkoholu ok. 240 osób dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika ok. 360 osób pijących szkodliwie ok. 240 dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych ok. 160 dzieci będących ofiarami przemocy domowej ok. 160 osób dorosłych będącymi ofiarami przemocy domowej. Przedstawienie graficzne zakresu problemów alkoholowych na terenie gminy Walim oraz ilości osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, wygląda następująco: Wykres1. Zakres problemów alkoholowych na terenie gminy Walim śródło: dokumenty gminy Walim Wykres 2. Stosunek osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin do wszystkich mieszkańców gminy Walim śródło: dokumenty gminy Walim Z Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta 465 rodzin z terenu gminy, przy czym liczba rodzin z problemem alkoholowym wynosi 94, co daje 20,21% odsetek wszystkich rodzin. Rozłożenie problemów alkoholowych na mapie gminy wygląda następująco: - Walim - 35 rodzin, - Rzeczka - 3 rodziny, - Glinno - 5 rodzin, - Jugowice - 9 rodzin, - Olszyniec - 5 rodzin, - Zagórze Śl. - 10 rodzin, - Michałkowa - 5 rodzin, Dziećmorowice - 22 rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej ma zarejestrowane w swoich dokumentach, iż w rodzinach alkoholowych, podlegających ich opiece żyje 144 dzieci. Jest to odsetek rzędu 13%, bowiem w gminie Walim zamieszkuje 937 dzieci w wieku do 18 lat. Z dalszej analizy dokumentów wynika, że dane te nie odzwierciedlają całkowitych problemów alkoholowych w gminie Walim. Problem alkoholowy bywa w wielu przypadkach ukryty i nie wychodzi na światło dzienne, gdyż problem ten, choć w większości wypadków dotyka rodziny borykające się z ubóstwem, to jednak zakrada się on również do rodzin przyjmowanych w społeczeństwie jako normalne, nie korzystające z pomocy społecznej, na zewnątrz dające sobie świetnie radę. Przyczyną tu może być nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i frustracje związane z niewprawnością w radzenia sobie z problemami. Coraz częściej spotyka się rodziny, w których jedno z rodziców wyjeżdża do pracy za granicę, a drugie nie potrafi sobie samo poradzić z trudnościami dnia codziennego oraz tęsknotą. To również jest przyczyną sięgania po alkohol. Często, ta przymuszona sytuacją finansową, rozłąka prowadzi do zdrad i rozpadu związku małżeńskiego-w takich sytuacjach alkohol jest lekarstwem na radzenie sobie z poczuciem krzywdy, próbą wzmocnienia wiary w siebie i panaceum na wszelkie dolegliwości związane ze zmianą statusu społecznego. Są to trudne sytuacje, bardzo często głęboko skrywane w czterech ścianach własnego domu. Osoby te, głęboko zranione zdradą, nie chcą o tym z nikim rozmawiać i na swój pokrętny sposób chcą sobie same radzić z problemem, sięgając po szybki środek na uśmierzenie bólu. Wpływ na ilość problemów alkoholowych mają również wska?niki wykształcenia ludności gminy Walim. Z danych statystycznych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że w Gminie Walim mieszka 1996 osób, które mają wykształcenie podstawowe albo nie mają żadnego wykształcenia, 1212 osób z wykształceniem zawodowym, 1305 osób z wykształceniem średnim oraz 230 osób z wykształceniem wyższym. Wykształcenie świadczy o przynależności do pewnych grup społecznych, wyznawanych zasad moralnych i społecznych. Osoby z wykształceniem wyższym i średnim łatwiej znajdują pracę, mają wyższą świadomość problemów, jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu, ale i wśród tej warstwy społecznej alkohol jest spożywany i uważane jest to za naturalne. Z powyższych danych wynika, że problemy alkoholowe nie są obce mieszkańcom i władzom gminy Walim. Problem ten ma dość szeroki zasięg i wskazane jest, aby pomoc dla ludzi, których życiem rządzi alkohol była jak najszybsza i jak najskuteczniejsza. IV. Realizatorzy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy w Walimiu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną Zarządzeniem Nr 87/2003 Wójta Gminy w Walimiu z dnia 4 listopada 2003 r. Partnerami w realizacji programu są: 1. Ośrodek Pomocy Społecznej 2. Dyrektorzy szkół gminnych 3. Rewir dzielnicowych Policji IV. śródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1. śródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Plan Wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozdział II Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Za pracę w komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200 z 2002 r. ). 2. Takie samo wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za przeprowadzenie kontroli co najmniej 3 punktów sprzedaży na zasadach określonych w Programie 3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej do protokołu posiedzenia lub podpis na protokole z przeprowadzonej przez Komisję kontroli. 4. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w niniejszym Programie. Rozdział III Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz harmonogram ich realizacji L.p. zadanie cel Osoba odpowiedzialna za realizację 1. Kontynuacja tworzenia mapy problemów alkoholowych na terenie gminy - ograniczenie dostępności do alkoholu - szybkie dotarcie do osób uzależnionych i współuzależnionych - motywowanie do podjęcia leczenia - członkowie GK ds. RPA - Koordynator WG ds. RPA - OPS Walim 2. Współpraca z biegłym sądowym - wydawanie opinii przez biegłego, potrzebnej do kierowania wniosków do Sądu na leczenie odwykowe - koordynator WG ds. RPA 3. Współpraca z Rewirem Policji w Walimiu - kontrolowania zasad sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych - wdrażanie ?Niebieskiej Linii? w ramach niesienia pomocy osobom współuzależnionym - stanowisko Policji, dotyczące osób nadużywających alkoholu , potrzebne do wydania opinii w sprawie uzależnienia - wspieranie w tworzeniu programów profilaktycznych - członkowie GK ds. RPA - koordynator WG ds. RPA - OPS Walim 4. Prowadzenie świetlic środowiskowych w Glinnie, Niedświedzicy , Olszyńcu, Dziećmorowicach oraz w szkołach Podstawowych w Walimiu i Jugowicach - pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcujnych - wzmocnienie wartości własnej poprzez pracę, naukę, zabawę - rozwijanie kontaktów interpersonalnych poprzez gry i zabawy psychologiczne - dożywianie - rozwijanie umiejętności świętowania, zabawy, tradycji - koordynator WG ds. RPA - pedagog szkolny - pedagodzy zatrudnieni w świetlicach 5. Ferie zimowe _- ?Dobro dziecka-najwyższym celem? - w ramach kontynuacji z poprzednich lat-zapewnienie dzieciom możliwości spędzenia ferii zimowych w sposób zorganizowany z zapewnieniem posiłku. - Koordynator WG ds. RPA, - pracownicy GOK - nauczyciele 6. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - podstawowa pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych - edukacja dla osób związanych z problemem alkoholowym - pomoc w kierowaniu osób potrzebujących do placówek leczenia odwykowego, terapii dla współuzależnionych oraz kierowaniu dzieci do placówek środowiskowych - pomoc prawna - współpraca z Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów - grupa wsparcia i edukacyjna - koordynator WG ds. RPA - członkowie Komisji ds. RPA - OPS Walim - terapeuci 7. Posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - sprawy organizacyjne Komisji - wdrażanie nowych sposobów usprawniania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz dzieciom - przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, motywujących do leczenia - przedkładanie sprawozdań z wykonanej pracy - ocena wykonanej pracy - opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koordynator WG ds. RPA - członkowie GK ds. RPA 8. Zorganizowanie pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niewydolnych finansowo - wyposażenie do Klubu Integracji Społecznej - pomoc psychologiczna i terapia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych finansowo - pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej - terapeuci - koordynator WG ds.RPA Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/172/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIĽZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY WALIM na rok 2005 V. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 96.000,- wydatki: 1. Szkolenia 2.000, 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych w Walimiu, Glinnie, Olszyńcu, Niedświedzicy, Jugowicach Dziećmorowicach 25.600,-  Umowy zlecenia 18.600,-  Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy 2.000,-  Materiały pomocnicze do prowadzenia świetlic ( materiały piśmiennicze, rysunkowe, gry, czasopisma, zabawki, nagrody,itp.) 3.500,-  Energia w Glinnie 500,-  Drzewo na opał 1.000,- 3. Wynagrodzenie dla biegłego sądowego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 3.500,- 4. Zwrot kosztów za przejazdy na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu 500, 5. Dotacja na Centrum Integracji Społecznej 40.000,- 6. Zorganizowanie ferii zimowych środowiskowych w placówkach kulturalno-oświatowych wraz z dożywianiem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4.000,- - umowa zlecenie 500,- - wyżywienie 2.000,- - zakup materiałów piśmienniczych, rysunkowych, gier, itp.,. 1.500, 7. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu 13.400,-  Energia i woda 600,-  Rachunki telefoniczne 600,-  Materiały biurowe 200,-  Materiały edukacyjne 300,-  Umowy zlecenia 11.700,- 8. Zakup programów profilaktycznych dla szkół 2.000,- 9. Dofinansowanie programu ?W naszym kręgu-treningi rodzinne? W OPS 2.000,- 10. Sprawy organizacyjne Komisji oraz diety członków Komisji 3.000,- VI. RAZEM WYDATKI 96.000,- Sporządziła Anna Młynarczyk-koordynator ds. PiRPA