XXXI/164/2006


UCHWAŁA Nr XXXI/164/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 28 lutego 2005 r.

 

W sprawie zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/149/2000

z dnia 21 grudnia 2000r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 2001 Dz. U. Nr 13 poz. 123

z pó?niejszymi zmianami) art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) oraz art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w statucie Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu uchwalonego uchwałą Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Walimiu następującej treści:

  1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Gminna Biblioteka Publiczna może także prowadzić punkty biblioteczne.
  2. Tre?ć § 2 uzupełniono o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) i ustawę dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003 Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami)
  3. W § 7 ust. 1, § 10 ust. 2, § 11 ust. 1, 3, 6 i 7, § 14 ust. 2 i 3 w miejscu Zarząd Gminy wpisuje się słowa Wójt Gminy.
  4. W § 7 zmienia się ust. 2 , który otrzymuje brzmienie: Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników działalności podstawowej, pracowników administracyjnych oraz obsługi.
  5. § 8 otrzymuje brzmienie: Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych zakresem obowiązków i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich postępowań.
  6.  

  7. Zmienia się schemat organizacyjny Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, który stanowi załącznik Nr 1 do statutu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

UZASADNIENIE

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu został nadany uchwałą

Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r.

W okresie tym nastąpiły istotne zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, w wyniku których zadania Zarządu Gminy przejął wójt, burmistrz, prezydent.

W zakresie zmian schematu organizacyjnego uznano za konieczne zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej dostosować go do obowiązujących przepisów w tym z treścią załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia ( Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 446.) określającego pracowników działalności podstawowej. W kompetencji dyrektora jest zatrudnianie, awansowanie pracowników na poszczególne stanowiska uwzględniając między innymi staż pracy, wykształcenie i inne. Określenie to pozwoli na uniknięcie zmian schematu organizacyjnego i jego ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego w związku ze zmianami na stanowiskach działalności podstawowej.