Uchwała nr XXXI/170/2005


UCHWAŁA Nr XXXI/170/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 lutego 2005 r. W sprawie wystąpienia Gminy Walim z DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu postanawia wystąpić z DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Po dokonanej ocenie analizie DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej uznano, że działalność ta dla gminy Walim jest niewspółmierna, nie adekwatna do płaconej przez Gminę składki członkowskiej która wynosi 1.100,- zł Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. r. komisja jednogło?nie wnioskuje o wystąpienie z DolnoŚląskiej Organizacji Turystycznej.