Uchwała nr XXXI/163/2005


UCHWAŁA Nr XXXI/163/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim Na podstawie art. 90 F ustawy z dnia 7 września 1991r .o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.poz.256 poz.2572 z póż .zmianami ) oraz art.18.us.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżn zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala : Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1 1.Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walim 2.Swiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne o których mowa w pkt.2 będą finansowane budżetu państwa w ramach otrzymanej dotacji. 3.Użyte w uchwale określenia oznaczają: ?uczeń? - osoba zameldowana na terenie gminy o której mowa w art.90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r poz. 256 poz.2572 z póż. zmianami ) ?szkoła- - szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ?trudna sytuacja materialna?-definicja sytuacji o której mowa w art.90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.2572 z póż .zmianami ). Rozdział 2 Zakres i formy pomocy § 2 1.Stypendia będą przekazywane w formie pieniężnej lub rzeczowej na cele wymienione w pkt 2 niniejszego paragrafu 2.Stypendia szkolne mogą być przeznaczone wyłącznie na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: a/ zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych (np. opłata za basen, naukę języka obcego , kursy komputerowe i inne ) b/ zakupu podręczników oraz innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę związanych wyłącznie z realizacji procesu dydaktycznego (np. zakup stroju sportowego, przyborów szkolnych ,opłaty za bilety wstępu do kina, teatru c/ zakupu odzieży i obuwia d/ posiłków w stołówce szkolnej, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, e/ kosztów związanych z transportem do szkoły i ze szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Rozdział 3 Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego § 3 1.Do ubiegania się o stypendia szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: - na stale zamieszkują na terenie gminy Walim - realizują obowiązek szkolny i nauki - znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 2.W przypadku gdy liczba uczniów spełniających określone kryteria w pkt.1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria: - pochodzą z rodzin o najniższych dochodach - posiadają orzeczenie i niepełnosprawność - pochodzą z rodzin niepełnych - pochodzą z rodzin wielodzietnych(czworo i więcej) - nie powtarzają klasy 3.Stypendia szkolne przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego z wyjątkiem pkt.4 4. Stypendia szkolne i zasiłki za okres od 1 stycznia 2005 r do 30 czerwca 2005r przyznawane będą na pierwszej komisji o której mowa w § 4 pkt 5. 5. Niewykorzystane środki na stypendia mogą zostać przyznane rodzinie, która złożyła w terminie pełną dokumentację ,a nie otrzymała stypendium według kryterium z pkt.2. 6.Stypendia szkolne przyznawane będą pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa Rozdział 4 Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych § 4 1.Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest: a/ złożenie wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, b/ orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych 2.Wniosek wraz z dokumentami składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu ul. Boczna 8 3.Wniosek podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu 4.Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku: a/ złożenia wniosku po terminie, decyduje data wpływu do GZOSz. lub data stempla pocztowego z zastrzeżeniem ust d b /wniosku nie zawierającego kompletu dokumentów c wniosku zawierającego nieprawidłowo wypełnione załączniki d. w wypadkach losowych wniosek złożony po terminie może zostać rozpatrzony w ramach posiadanych środków. 5.Komisja powołana przez Wójta Gminy przyznaje stypendia i określa ich wysokość zgodnie z art.90 d ustawy z dnia 7 września 1991(Dz.U.z 2004r Nr 256 poz.2572 z póż. zmianami) 6.Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium dostępna będzie w Urzędzie Gminy w Walimiu 7.Uczeń zakwalifikowany do stypendium otrzyma zawiadomienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 5 1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zgodnie z art.90e ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.2572 z póż. zm.) oraz w trybie i na zasadach określonych w rozdz. 4 niniejszego regulaminu 2.Wniosek o zasiłek szkolny rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od daty złożenia 3.Uczeń zakwalifikowany do zasiłku szkolnego otrzyma zawiadomienie 4.Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji ,o której mowa w § 1 pkt2 Rozdział 6. Wypłata stypendium i zasiłku szkolnego § 6 1.Pokrycie kosztów zajęć o których mowa w § 2 ust.2 a ,realizowane będzie przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne 2.Pokrycie kosztów w formach, o których mowa w § 2 ost.2 b-e może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej z kasy GZOSz. lub przelewem na rachunek bankowy rodzica ,opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia 3.Swiadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej: stypendia i zasiłki wypłacane będą w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, 4.Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji o której mowa w § 3 pkt 4. 5.Stypendium szkolne wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach § 7 W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym o których w § 5 i 6 wydaje się decyzje administracyjne Rozdział 7. Postanowienia końcowe § 8 1.Wypłacanie stypendium zaprzestaje się ,gdy uczeń a/ przerwał naukę w szkole b/ został skreślony z listy uczniów c/ przestał spełniać kryteria wymienione w art.90 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz .U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 z póż. zmianami ) tzn. sytuacja rodziny uległa poprawie 2.Rodzic,opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły ma obowiązek w terminie 7 dni powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy o charakterze socjalnym. 3.W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w § 7 pkt 1 c i pkt 2 stypendium podlega zwrotowi na konto podane przez organ, który je przyznał. § 9 1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim 2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie: W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w zakresie zmian systemu stypendialnego należy wprowadzić uchwałą Rady Gminy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej. Według przepisów art.90p znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie w/w świadczeń gminy otrzymają dotacje z budżetu państwa. Sposób ustalania wysokości dotacji dla poszczególnych gmin oraz terminy ich przekazywania zgodnie z zart.90p ust.3 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, określi minister do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Wójt Gminy Walim W N I O S E K RODZICA, OPIEKUNA ,PEŁNOLETNIEGO UCZNIA,DYREKTORA SZKOŁY * o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wnoszę o przyznanie świadczenia: 1) ...................................................................................ur, .................................... (imię i nazwisko ucznia, wychowanka, słuchacza) ( data ?dzień śmiesiąc -rok) .................................................................................................................................... ( nazwiska i imiona rodziców ) ....................................................................................................................................................... ( pełny adres miejsca zamieszkania ) ....................................................................................................................................................... ( nazwa szkoły ) 2) Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3) Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż pieniężna * a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęciami realizowane w szkole w ramach planu nauczania, b) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, d) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobraniem nauki poza miejscem zamieszkania, e) inna ( wymienić jaka )................................................................................... .................................................................................................................................................... ( podpis rodzica/ słuchacz lub podpis i pieczątka dyrektora szkoły) * właściwe zakreślić ............................................ (pieczęć nagłówkowa szkoły OPINIA DYREKTORA * * ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................. ( podpis Dyrektora + pieczęć) * * tylko w przypadku , gdy wniosek składa rodzic lub pełnoletni uczeń / słuchacz Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe: L p Nazwisko i imię Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce pracy / szkoły Wynagrodzenie netto i miesięczna wysokość dochodu netto na osobę wynosi ........................................... ................................................... Data i podpis składającego oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej .zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r nr 133,poz.883 z pó?n. zm.) Złożone załączniki ( właściwe zakreślić): 1. Zaświadczenie o zarobkach( ilość ........ ) 2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 3. Poświadczenie zameldowania. 4. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 5. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonych w hektarach przeliczeniowych Pouczenie : 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia z pkt. 1 przedkłada zaświadczenie z pkt. 2 2. W przypadku , gdy wniosek składa inna osoba niż dyrektor szkoły, należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu. Załącznik nr 1 ......................................... pieczęć zakładu pracy ZA?WIADCZENIE O ZAROBKACH Wydane dla potrzeb ubiegania się o stypendium szkolne- zasiłek szkolny Zaświadcza się, że Pani / Pan......................................................................... zamieszkały:................................................................................................... zatrudniony /a w wymiarze ................. .......................................................... za miesiąc ...............................(poprzedzający złożenie wniosku)otrzymał/ a następujące dochody: DOCHÓD BRUTTO.......................................................................................... Potrącenia: Składki na ubezpieczenie : Emerytalne ...................................................................................................... Rentowe ......................................................................................................... Chorobowe .................................................................................................... Zaliczka na podatek dochodowy ................................................................... Składka zdrowotna ......................................................................................... DOCHÓD NETTO ......................................................................................... Zasiłki: Zasiłek rodzinny............................................................................................. Zasiłek pielęgnacyjny ..................................................................................... Inne dochody ( bez jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych oraz świadczeń w naturze ) ...................................................................................................................... Alimenty potrącane ................................................................................... ...................................................................... (data, podpis i pieczęć imienna kierownika lub upoważnionej osoby) Nr rejestracji ............ Zał .nr 2 do Uchwały nr....... Rady Gminy w Walimiu z dnia ....... Zawiadomienie o zakwalifikowaniu ucznia do stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym finansowanego z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej ?Pomoc materialna dla uczniów? Niniejszym zawiadamia się ,że: Uczeń / uczennica ................................................................................................. Nazwa szkoły ........................................................................................................ zamieszkały /a w .................................................................................................... został /a zakwalifikowany a do stypendium w roku szkolnym 200...../200 w wysokości ......................zł miesięcznie, wypłacane przez okres ............miesięcy. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na niżej wymienione formy pomocy tj .na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów : - zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych (np. opłata za basen ,naukę języka obcego, kursy komputerowe i inne ) - zakupu podręczników oraz innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę związanych wyłącznie z realizacją procesu dydaktycznego (np. zakup stroju sportowego, przyborów szkolnych, opłaty za bilet wstępu do kina teatru) - zakupu odzieży i obuwia - posiłków w stołówce szkolnej, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot - kosztów związanych z transportem do szkoły i ze szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Walim dnia...............200.... ...................................................... (podpis osoby upoważnionej )