Uchwała nr XVI/95/2004


UCHWAŁA Nr XVI/95/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 30 stycznia 2004 r. W sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz WZWiK nieruchomości zabudowanej wieżą ci?nień położoną w Zagórzu Śląskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ?a? oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Zezwala się Wójtowi Gminy na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej jako działki nr : 161/4 o pow. 1016m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Walim, zabudowanej zbiornikiem wieżowym ze studnią wody oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość wykazana jest w Księdze wieczystej Nr 55415 § 2 Nieruchomość wymieniona w § 1 zostaje przekazana WZWiK celem eksploatacji i zaopatrzenia w wodę mieszkańców Zagórza Śląskiego § 3 Wartość przekazywanej nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania działki nr 161/4 wraz z obiektami wynosi 78.912,- zł § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Z dniem 29 września 2003 r. Gmina przejęła na własność od PKP wieżę ci?nień wody pitnej w Zagórzu Śląskim, której poprzednio była dzierżawcą. Przejęty obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. WZWiK zaopatruje mieszkańców Zagórza Śląskiego w wodę z ujęcia OAZA, które jest ujęciem powierzchniowym i nie zapewnia wystarczającej i spełniającej wymogi sanitarne wody do celów spożywczych. WZWiK po przejęciu obiektu o dokonaniu remontu planuje rozbudowanie sieci i zaopatrzenie w wodę mieszkańców Zagórza z w/w ujęcia.