Uchwała nr XXX/160/2005


UCHWAŁA Nr XXX/160/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu konkursu pn. ?Wzorowa posesja? Na podstawie art.18 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami ) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Na wniosek Wójta Gminy Walim uchwala się Regulamin konkursu pn. ?Wzorowa Posesja? w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Walim Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXX/160/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. REGULAMIN KONKURSU pn. ?Wzorowa posesja?. § 1 Celem konkursu jest zmobilizowanie właścicieli, użytkowników i zarządców posesji do podniesienia czystości i porządku na swojej posesji i terenu otaczającego. § 2 Konkurs ma charakter dora?ny. Obejmuje okres od 1 maja 2005 r. do 15 września 2005 r. § 3 Warunki uczestnictwa w konkursie: o posesja musi być zlokalizowana na terenie Gminy Walim o przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie do dnia 10 maja 2005 r o zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez oświadczenie właściciela lub zarządcy nieruchomości o przystąpieniu do konkursu o osoba, która przystąpi do konkursu zobowiązana będzie do umożliwienia komisji konkursowej przeprowadzenia przeglądów i wykonywania dokumentacji fotograficznej § 4 Wójt Gminy powoła Komisję konkursową z pośród członków Rady Gminy, Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy. Komisja dokona przeglądów posesji co najmniej dwukrotnie w dniach od 15 maja do 15 września 2005 r. oraz oceni i ogłosi wyniki konkursu. § 5 Kryteria oceny Przedmiotem oceny będzie: o stan techniczny i estetyka budynków o zagospodarowanie terenów wokół budynków o dbałość o tereny przylegające do posesji (chodniki, ulica) o stan, utrzymanie trawnika, klombów itp. § 6 Przy ocenie ustala się punktację od 1 do 6. Ocena jest średnią arytmetyczną poszczególnych ocen, uzyskanych wg przedmiotów oceny, wymienionych w § 5. Komisja ocenia na kartach oceny (wzór stanowi załącznik do regulaminu. § 7 Fundatorem nagród jest Urząd Gminy w Walimiu. I nagroda o wartości 500 zł II nagroda o wartości 300 zł III nagroda o wartości 200 zł Nagrodami będą krzewy, kwiaty, elementy ogrodu lub narzędzia ogrodnicze. Załącznik do regulaminu Konkursu ?Wzorowa posesja? KARTA OCENY posesji zgłoszonej do konkursu pn. ?Wzorowa Posesja? 1. Imię i nazwisko ???????????????????????????? 2. Adres ???????????????????????????????... 3. Komisja konkursowa w składzie: ??????????????.. ??????????????.. ??????????????.. ??????????????.. przeprowadziła przegląd wyżej wymienionej posesji w dniu ??????????. i dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i ustaliła ocenę w kategorii: o stan techniczny i estetyka budynków ?????? o zagospodarowanie terenów wokół budynków ?????? o dbałość o tereny przylegające do posesji (chodniki, ulica) ?????? o stan, utrzymanie trawnika, klombów itp. ?????? Ogólna ocena (średnia z w/w kategorii) ?????? Podpisy członków komisji: ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? UZASADNIENIA Konkurs na śwzorową posesję? ma na celu zmobilizowanie właścicieli, użytkowników i zarządców posesji do podniesienia estetyki, czystości i porządku na swojej posesji i terenu otaczającego. Skutki finansowe ogłoszenia konkursu to nagrody w wysokości 1.000,- zł oraz koszty dojazdu komisji konkursowej i zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2005 r.