Walim, dnia 19.11.2018 r.

OGŁOSZENIE Nr  22/2018

Wójt Gminy Walim ogłasza

  

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek  515/5 i 515/7 o łącznej pow. 304 m 2 położonej w  Walimiu przy ul. Słowackiego, jednostka ewidencyjna Walim.  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym o wysokim stopniu zużycia, dwukondygnacyjnym krytym papą  o pow. zabudowy 106 m2 .  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia  04 czerwca 2018 roku,  działka oznaczona jest symbolami:   C4.23 M/U- tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej)  i  usług nieuciążliwych oraz KDW- tereny dróg wewnętrznych. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00046473/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza -  3000, 00 zł.  wadium - 300, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się 11 stycznia 2019 r. o godzinie  11 00

  w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  07 stycznia 2019 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na   każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

.   przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.   złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.   złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie. Okazanie granic działek na wniosek i koszt nabywcy.   

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  19 października 2018 r. 

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń 

 w Walimiu oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ).