KZ.271.34.2018                                                                                                   Walim, 27.12.2018 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: KZ.271.34.2018

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim" - II postępowanie

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawcę:

 

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Ławki)

STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Luneta)

STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą odpowiednio dla każdej części zamówienia. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, okres gwarancji, termin płatności. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 07.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Ławki)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

60

30

10

100

 

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Luneta)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

60

30

10

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

 

KZ.271.34.2018                                                                                        Walim, 29.11.2018 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 29.11.2018 r.

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania:

Część I: 321.030,00 zł brutto

Część II: 14.760,00 zł brutto

 

 

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Część I

Cena oferty brutto (część I): 713.455,52 zł

Termin realizacji zadania: 31.07.2019 r.

Termin płatności: 30 dni 

 

Część II

Cena oferty brutto (część II): 18.773,00 zł

Termin realizacji zadania: 31.07.2019 r.

Termin płatności: 30 dni 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 201-456650 (przekazane do DUUE w dn. 16.10.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany (dodatkowe informacje) w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 18.10.2018 r."