Uchwała nr XXIX/154/2004


UCHWAŁA Nr XXIX/154/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie bankowej obsługi budżetu gminy Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.) bankową obsługę budżetu Gminy Walim będzie wykonywał Bank PKO BP S.A I Oddział Centrum w Wałbrzychu ul. Rynek 23 § 2 Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór banku obsługującego budżet gminy Walim. Powyższy obowiązek wynika z art. 134 ustawy o finansach publicznych. Zainteresowane cztery banki wykupiły Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia natomiast ofertę złożyły dwa banki, z których jedna w trakcie badania i oceny została odrzucona. Wybrano ofertę Baku PKO BP S.A I Oddział centrum Wałbrzycha.