Uchwała nr XXIX/153/2004


UCHWAŁA Nr XXIX/153/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycz-nych, obsługujących zespół podziemi ?Olbrzym? w Górach Sowich, w części położonej w Gminie Walim w obrębie wsi Jugowice. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 pó?. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIII/77/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: § 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycz-nych w części zlokalizowanej w obszarze gminy Walim w obrębie wsi Jugowice. 2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1 000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do za-dań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. § 2 W obszarze objętym planem dla części położonej na terenie gminy Walim w obrębie wsi Jugowice obowiązują następujące ustalenia: 1. Przeznaczenie terenu: 1) Ustala się następujące przeznaczenie i zagospodarowanie poszczególnych terenów wy-dzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu. a) dla terenów nieleśnych: - 1 ZLp - Tereny zadrzewiony. Użytkowanie bez zmian. - 2 MN - Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą) związaną z obsługą funkcji turystycznej. b) dla terenów leśnych (Nadleśnictwo Wałbrzych): - 1 ZL - Teren leśny. Użytkowanie bez zmian. - 3 ZL/UT - Teren leśny częściowo zagospodarowany urządzeniami obsługi turystycznej (obiekty małej architektury) oraz zielenią towarzyszą-cą. Ustala się przeznaczenie terenu pod zagospodarowanie tury-styczne. W tym: A - Teren częściowo zagospodarowany urządzeniami obsługi tu-rystycznej. Ustala się lokalizację obiektów zagospodarowania turystycznego z zielenią towarzyszącą ( parkingi, obiekty ma-łej architektury, wejścia podziemi itp.) - KD-D - Droga gminna. Ustala się przebieg drogi bez zmian. - KDW - Istniejąca droga wewnętrzna. Ustala się przebieg drogi bez zmian. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego formułowane są w odniesieniu do projektowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz zagospoda-rowania terenu. 1) Projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kultu-rowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowi-sko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy re-gionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej. 2) Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać realizację obiektów i urządzeń towarzy-szących funkcji turystycznej takich jak: dojścia, urządzenia małej architektury, ogrodze-nia, zieleń niską, itp. 3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu. 4) Obowiązuje zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu ?siding?, blachy falistej i trapezowej. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1) Ochronie podlega: a) zasoby środowiska takie jak: istniejący drzewostan, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny. b) zasoby przyrody ożywionej w szczególności istniejący drzewostan na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz terenach do niego przyległych. 2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych przyjaznych dla środowiska no?ników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, itp.). 3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunal-nej. 4) Celem ochrony wód powierzchniowych należy dążyć do realizacji pełnego wyposażenia w urządzenia komunalne. 5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicz-nego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Urzędem Ochro-ny Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zago-spodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z oto-czeniem. 2) Wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z funk-cja terenu. 6. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 1) Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynków, wysokość zabudowy, geometrię i spo-sób pokrycia dachów. a) dla zabudowy usługowej obowiązują następujące ustalenia: - projektowana zabudowa usługowa może być realizowana wyłącznie w istnieją-cych obiektach lub na śladach ( fundamentach ) byłej zabudowy w miejscach oznaczonych na rysunku planu. Projektowane budynki zgodnie z przepisami pra-wa budowlanego nie mogą mieć charakteru budowli trwałych. - charakter zabudowy winien być związany z funkcja turystyczną obszaru ( obsługa ruchu turystycznego, ekspozycja, gastronomia, sanitariaty itp. ), - wysokość projektowanej zabudowy usługowej-parterowa, b) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują następujące ustalenia: - projektowana zabudowa mieszkaniowa realizowana będzie na wydzielonej dział-ce - ustala się 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe - obowiązują dachy strome, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 30O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wy-sokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne; 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie. Teren objęty planem położony jest w obszarze Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Obowiązują rygory ochronne ustalone dla parku. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. Nie przewiduje się scalania lub podziału nieruchomości w obszarze objętym miejsco-wym planem. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 3 ZL/UT (A), KDW pozostają w użytkowaniu leśnym (Nadleśnictwo Wałbrzych), na których prowadzona będzie gospo-darka leśna uwzględniająca zagospodarowanie turystyczne. Działalność turystyczna w tym obszarze musi być podporządkowana gospodarce leśnej. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej. 1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogą klasy dojazdowej (KD-D) skomuniko-waną z drogą powiatową przechodzącą przez wie? Jugowice oraz drogą wewnętrzną (KDW) o charakterze pieszo-jezdnym. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających ustala się na 7 - 8,0 m. 2) Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: a) w celu zaopatrzenia w energię elektryczną niezbędna będzie rozbudowa sieci elektro-energetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z ujęć lokalnych ( zlokalizowanych na terenie Głuszycy ), c) w zakresie gospodarki ściekowej ustala się obowiązek realizacji lokalnej oczyszczalni ścieków (zbiornik bezodpływowy), d) odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu, do rowu na warunkach określonych przez jego zarządcę. § 3 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-ści nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0% § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/153/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych wraz z zabudową mieszkaniową zlokalizowaną w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim oraz w obrębie miasta Głuszyca. Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XIII/77/2003 z dnia 24 października 2003 roku zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim. Przedmiotem opracowani jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenia go na cele usług turystycznych oraz towarzyszącej zabudowy mieszka-niowej. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag. Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwał nr VI/17/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/153/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. Zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 24 sierpnia 2004r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wa-limiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu ustalono na okres od 31 sierpnia do 21 września 2004r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 20 września 2004r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim można było składać do dnia 5 października 2004r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-struktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finanso-wania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim zawierającą: - analizę ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - analizę rynku nieruchomości. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawionej w syntezie wydatków i wpływów. Synteza wydatków i wpływów: Zestawienie zbiorcze wydatków i efektów w układzie docelowym 1. Gmina nie ponosi skutków finansowych uchwalenia planu w postaci nakładów na transformację terenu. Wszelkie nakłady związane z transformacją terenu obecnie wykorzystywanego rolniczo na teren budownictwa mieszkaniowego leżą po stro-nie przyszłego realizatora tego budownictwa, natomiast teren będący wła-snością Nadleśnictwa Wałbrzych nie zmienia swojego użytkowania, w dalszym ciągu prowadzona będzie na nim gospodarka leśna obok funkcji turystycznej. 2. Efekty finansowe traktowane jako wpływy do budżetu gminy to podatek od nieru-chomości w wysokości 2.236 PLN.