Uchwała nr XXVIII/150/2004


UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zezwolenia na zbycie nieruchomości gminnych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami ), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Zezwala się na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Walimiu przy ulicy Długiej, tj. kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi, położonej na działce nr 737/10 o powierzchni 637 m2 wykazanej w księdze wieczystej nr 55424 oraz stanowiącej lokal o powierzchni 54,02 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przy ulicy Długiej 3 i działce nr 737/6 o powierzchni 2086 m2 wynoszącym 228/10000 wykazanej w księdze wieczystej nr 55425. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie Podjęcie uchwały zezwalającej na zbycie przedmiotowych nieruchomości podyktowane jest zainteresowaniem współwłaścicieli lokali w Walimiu przy ul. Długiej 3 i 5 wykupieniem kotłowni celem jej modernizacji. Modernizacja kotłowni pozwoliłaby na istotne obniżenie kosztów ogrzewania lokali i ciepłej wody. W tej sytuacji uległyby obniżeniu koszty zarządu nieruchomością wspólną. Sprawa przyszłej sprzedaży nieruchomości zabudowanej kotłownią służą do ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. długiej 3 i 5 w Walimiu.  Lokale mieszkalne w w/w budynkach zostały zakupione przez ich mieszkańców. Kotłownia położona jest na nieruchomości przyległej do budynku przy ul. Długiej 3 posiadającej odrębną księgę wieczystą oraz pomieszczenia znajdującego się w budynku nr 3 posiadającego odrębną księgę wieczystą. Podstawę prawną zagadnienia stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zarządy wspólnot mieszkaniowych w w/w budynkach zwróciły się o przekazanie tymże wspólnotom nieodpłatnie, lub za symboliczną cenę po zastosowaniu maksymalnej bonifikaty kotłowni w drodze bezprzetargowej.  W myśl art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy po jej ostatniej nowelizacji istnieje możliwość zbycia kotłowni w drodze bez przetargowej wyłącznie na rzecz nieruchomości przyległej tj. współwłaścicieli budynku przy ul. Długiej 3.  Stosownie do treści art. 68 w/w ustawy nie można zastosować za zgodą Rady bonifikaty. Pierwotny projekt uchwały o sprzedaży w drodze bezprzetargowej i zastosowaniu bonifikaty , po szeregu konsultacjach został wycofany z porządku obrad Rady jako niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  Podjęta uchwała nawet w razie jej nie uchylenia przez organ nadzoru byłaby nie wykonalna . W tej sytuacji celem umożliwienia kupna kotłowni przez mieszkańców budynku Długiej 3 i 5 jest jej sprzedaż w drodze przetargu ustnego lub pisemnego ograniczonego. Pozwoli to na uniknięcie ryzyka iż kotłownia ta byłaby zakupiona przez kogokolwiek innego jak mieszkańców budynków o których powyżej. W drodze takiej formy sprzedaży cena nieruchomości mogłaby zostać obniżona po II przetargu w rokowaniach do 40% wartości nieruchomości.  Nabycie nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe wymaga formy uchwały zaprotokołowanej przez notariusza. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty opłaty notarialnej i sądowej .