Uchwała nr XXVIII/146/2004


UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 25 listopada 2004 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarki Odpadami. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628 z pó?niejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz.U Nr 66 poz. 620) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Uchwala się Gminny Plan Gospodarki Odpadami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Podstawą opracowania gminnego planu gospodarki odpadami stanowi art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy o odpadach. Projekt zawiera opis aktualnego stanu gospodarki odpadami oraz prognozowane zmiany w tym zakresie na terenie gminy. Przedstawiono działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Projekt gminnego planu gospodarki odpadami został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Plan jest punktem wyjściowym do działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o odpadach, projekty planów podlegają zaopiniowaniu - projekt planu gminnego-przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Projekt planu gminnego został przesłany do w/w zarządów, otrzymano pozytywną opinię Zarządu Województwa DolnoŚląskiego. Uchwała Nr 1846/II/04 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Walim przedłożonego przez Wójta Gminy Walim. § 1 cytowanej uchwały mówi : ?Opiniuje się pozytywnie projekt planu gospodarki odpadami dla Gminy Walim bez uwag.? Nie otrzymano opinii z Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Art.14 ust. 2 pkt. 8 ustawy o odpadach mówi cyt : ?Organy o których mowa w ust. 7 udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną..?