Walim, dnia 27.07.2018 r.

IT. 6840.12.2018

OGŁOSZENIE Nr  12/2018  

Wójt Gminy Walim ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż :

nieruchomości położonej Olszyńcu przy ul. Świdnickiej nr 9,   stanowiącej  pomieszczenie  gospodarcze o pow. użytkowej  7,07 m 2  z którym związany jest udział   wynoszący  186/10000 w częściach wspólnych  budynku oraz  działki numer 174/7 o pow. 0,0818 ha - przeznaczonej  do sprzedaży  w drodze  przetargu ustnego ograniczonego dla  właścicieli lokali  położonych w budynku w Olszyńcu, ul. Świdnicka nr 9.

 Dla  nieruchomości  prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00039210/6. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Przetarg jest ograniczony dla  właścicieli lokali  położonych w  Olszyńcu przy ul. Świdnicka nr 9.

Uzasadnienie :

 Przedmiotowa  nieruchomość sprzedawana jest z przeznaczeniem na powiększenie składu lokalu i stanowić będzie pomieszczenie przynależne. Przetarg ograniczony z uwagi, że  udział na który składa się pomieszczenie gospodarcze nie może stanowić odrębnej nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest uzyskanie przez nabywcę i Gminę Walim nowego zaświadczenia o samodzielności lokalu, który zostanie poszerzony o przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej  7,07  m2 .

Cena wywoławcza -  1 500, 00 zł.

Wadium - 150, 00 zł.

Przetarg   odbędzie się w dniu 11 września   o godzinie  13 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia   06 września 2018 roku do godz. 14 00 dołączając do zgłoszenia dokument  potwierdzający własność  lokalu mieszkalnego bądź użytkowego usytuowanego w Olszyńcu przy ul. Świdnickiej nr 9, zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową  i wpłacą w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości   w terminie do dnia  06 września 2018 roku na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4292.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Ponadto  warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej

-  dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania   na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.         złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.         złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, z zastrzeżeniem warunku, że   zawarcia umowy notarialnej  nastąpi po uzyskaniu przez nabywcę i Gminę Walim zaświadczenia o samodzielności lokalu, który zostanie poszerzony o przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 7,07 m2  .

 W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy,

a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku odmowy uzyskania zaświadczenia oraz odmowy wpisu  w księdze wieczystej - umowa nie dojdzie do skutku a wadium i wpłacona cena podlega zwrotowi.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu  akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  19  lipca 2018 roku.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

                

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7  Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w   Olszyńcu oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i  na stronie  Urzędu Gminy  Walim -

 ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).