Uchwała nr XXVI/140/2004


UCHWAŁA Nr XXVI/140/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 8 listopada 2004 r. W sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu ?Informatyzacja e-urząd?-Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Walim, Gminą Jedlina Zdrój, Gminą Głuszyca, Gminą Czarny Bór, Gminą Boguszów Gorce, Gminą Szczawno Zdrój, Gminą Mieroszów w celu współdziałania w realizacji projektu ?Informatyzacja e-urząd?-Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPOOR) Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 2. Wyraża się zgodę na prowadzenie przez Gminę Walim działań niezbędnych do realizacji projektu ?Informatyzacja e-urząd?-Gmin w Powiecie Wałbrzyskim mającego na celu stworzenie, rozbudowę i modernizację infrastruktury administracji elektronicznej. § 2 środki na realizację projektu określi Wieloletni Program Inwestycyjny Gmin. § 3 Szczegółowe zasady współdziałania określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminami wymienionymi w § 1 ust. 1 uchwały. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki U Z A S A D N I E N I E W związku z naborem wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa DolnoŚląskiego do działu pt. ?Informacja e-urząd? realizowanego w ramach programu 1.5. ZPORR, konieczne jest przedłożenie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do realizacji i finansowania tego zadania w ramach porozumienia gmin. Przedmiotem projektu będzie wdrożenie rozwiązania informatycznego opartego o mechanizmy zarządzania przepływem informacji, pracy i dokumentów. Przedmiotem działania programu jest zapewnienie dostępu do internetu na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych oraz do poprawienia pracy administracji, rozwój e-usług publicznych. Koszt realizacji programu dla gminy Walim wynosić będzie 100 ts zł z czego udział własny gminy wynosić będzie 25% tj. 15 tys. zł pozostałe 75% wartości zadania będzie sfinansowane przez budżet państwa