Walim, dnia   25.06.2018 r.

IT.6845.2.1.2018

O G Ł O S ZE N I E  Nr   1/2018

Wójt  Gminy  Walim ogłasza

pierwszy przetarg ustny  ograniczony  na oddanie  w dzierżawę na okres

od  13 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku nieruchomości gruntowej

położonej

 w  Walimiu .

Przedmiotem przetargu  jest  część działki numer 691/2 o  pow. 105 m2, położonej w   Walimiu przy ul. Wyszyńskiego obok nr 32, przeznaczonej na ogródek przydomowy  w skład której wchodzi użytek rolny: Pastwisko klasy IV. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta Nr  SW1W32657/2.

Przetarg na dzierżawę w/w części działki  jest ograniczony  dla właścicieli i najemców lokali położonych w Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego nr 32 - z uwagi na brak dostępu do drogi .

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi :  15 zł.

Postąpienie :  5 zł.

 Do  kwoty uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek    VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu   10 lipca 2018 roku o godzinie 16 00  

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu 

przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr 1.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby będące właścicielami lub najemcami lokali  usytuowanych w  budynku Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego nr 32, które wpłacą wadium w kwocie  15 zł. nie później niż do dnia  06 lipca 2018 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 (datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy), ponadto przedłożą w dniu przetargu komisji przetargowej  dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu w budynku -Walim ul. Wyszyńskiego 32 (  akt notarialny,  umowa najmu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej.  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet  czynszu, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi. Czynsz dzierżawny roczny płatny jest do 15 - go maja w okresie obowiązywania   umowy.

Protokół z przetargu stanowi  podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do dnia   13 lipca  2018 roku.

W  przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wzywa się zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 Wójt ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr  7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w   Walimiu  oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim -

 ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).